HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA
IVANIĆ-GRAD

I Z V J E Š Ć E

o radu Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad
za 2018.g.
Ivanić-Grad, veljača 2019.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD
IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA ZA 2018.g.
SADRŽAJ:

I. UVODNE NAPOMENE
II. RAD SKUPŠTINE, ODBORA I TIJELA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
IVANIĆ-GRAD, OPĆINSKIH DRUŠTAVA KLOŠTAR IVANIĆ I KRIŽ I MJESNIH DRUŠTAVA
III. USTROJSTVO DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA I ČLANSTVO
IV. MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO, LJUDSKA PRAVA I SLUŽBA TRAŽENJA
V. DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
VI. ZAŠTITA ZDRAVLJA I PROMOVIRANJE ZDRAVIH NAVIKA ŽIVLJENJA
VII. SOCIJALNO-PSIHOLOŠKE POMOĆI
VIII. MLADI HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
IX. INTERVENTNI TIMOVI i EKIPE ZA BRZI ODGOVOR NA KATASTROFE
X. PROVOĐENJE ZAJEDNIČKIH AKCIJA CRVENOG KRIŽA
XI. INFORMATIVNO-PROMIDŽBENA DJELATNOST
XII. MEĐUNARODNA I DRUGA SURADNJA
XIII. DONACIJE
XIV. FINANCIRANJE I PROSTORNO MATERIJALNI UVJETI ZA RAD DRUŠTAVA
CRVENOG KRIŽA

UVODNE NAPOMENE
Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad vodeća je humanitarna organizacija koja djeluje na području Otoka Ivanića.
Hrvatski Crveni križ ustrojava se sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine broj 71/2010.) i Zakonu o udrugama (Narodne novine broj 88/01 i 11/02).
Gradsko društvo Crvenog križa realizira svoje zadatke (14 javnu ovlast (članak 8), službu traženja (članak 9) i Međunarodno humanitarno pravo i 11 drugih djelatnosti sukladno potrebama lokalne zajednice (članak10)) sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i sukladno deset drugih zakona, pravila i Strategija RH. Najznačajni su: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka, Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne priprevke, Zakon o zaštiti zdravlja, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnici (5) za prvu pomoć za vozače, Strategije Republike Hrvatske uz prevencije ovisnosti, nasilja u obitelji, nasilja među djecom i mladeži, prevencija trgovanja ljudima, higijenski minimum i više drugih Zakona i Pravilnika.
Sukladno narečenim Zakonima, Pravilima i Strategijama Gradsko društvo Crvenog križa realizira 20 projekata i to: Centar za djecu, mlade i obitelj; Savjetovalište za prevenciju ovisnosti; Savjetovalište za osobe s invaliditetom; Trening roditeljskih vještina; Pomoć u učenju; Nasilje u adolescenskim vezama; Psihosocijalni tretman učenika s poremećajima u ponašanju; Integralne metode u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima; Prva pomoć i zaštita zdravlja; Klub mladih HCK “Dabar”; Terenske jedinice, “Mladi za mlade” prevencija trgovanja ljudima; Lociranje i uništavanje ambrozije; Klub osoba s invaliditetom “Duga”; Klub osoba s tjelesnim invaliditetom za bavljenje sportskim aktivnostima; Prijevoz osoba s invaliditetom; Klub osoba s dijabetesom “Za bolji život”; Savjetovalište za osobe s dijabetesom; Humanitarni programi; Pomoć i njega u kući, Dostava hrane osobama u socijalnoj potrebi i starijim osobama i Zaštita i spašavanje – brzi odgovor na katastrofe.
II

RAD SKUPŠTINE, ODBORA I TIJELA GRADSKOG DRUŠTVA
CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD, OPĆINSKIH DRUŠTAVA KLOŠTAR IVANIĆ I KRIŽ I MJESNIH DRUŠTAVA
Skupština prema Odluci iz 2016 godine broji 21 člana.
Na sjednicama Skupštine razmatrana su pitanja od važnosti za rad i djelovanje Gradskog društva Crvenog križa Ivanić Grad. Usvajanje Statuta Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad, usvajanje Odluka o izborima u Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić – Grad, usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad, Usvajanje Plana rada i financijsko plana, te Usvajanje Izvještaja o radu i Financijskog izvješća.
U promatranom razdoblju održane su 2 sjednica Skupštine na kojima je razmatrano 10 točka dnevnog reda.
Na sjednicama Odbora razmatrana su pitanja od važnosti za rad i djelovanje Gradskog društva Crvenog križa, općinskih i mjesnih društava Crvenog križa. Odbor Gradskog društva Crvenog križa bio je redovito izvješćivan o operativnim zadacima Hrvatskog Crvenog križa, usvajao potrebite odluke o svim značajnijim pitanjima od važnosti za rad po pojedinim područjima djelovanja Gradskog društva Crvenog križa kao na primjer o Službi traženja, dobrovoljnom darivanju krvi, humanitarnoj pomoći, socijalnom programu, zdravstvenom prosvjećivanju, suradnji sa međunarodnim i domaćim organizacijama, financiranju i imovini Gradskog društva Crvenog križa, organiziranju Crvenog križa, mladih Hrvatskog Crvenog križa, solidarnosti na djelu, pripremama i sprovođenju zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa, obilježavanju Tjedna i Dana Crvenog križa, Dana DDK, rješavanju prostornih uvjeta Gradskog, općinskih i mjesnih društava i drugim operativnim pitanjima svakodnevnog rada, projektima Crvenog križa (25 Projekata).
U promatranom razdoblju održano je 5 sjednica Odbora na kojima je razmatrano 65 točka dnevnog reda.

III.

USTROJSTVO DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA I ČLANSTVO
Ustrojena je mreža društava Crvenog križa na cjelokupnom području Otoka Ivanić. Ustrojeno je 1 (jedno) gradsko društvo, 2 (dva) općinska društva, 9 (devet) mjesnih društava, 37 (tridesetsedam) osnovnih društava-ogranaka, 3 kluba Crvenog križa i terenskih jedinica, 7 (sedam) osnovnih društava mladih HCK. Izabrano je 37 povjerenika i 37 zamjenika povjerenika osnovnih ogranaka, 99 članova skupštine mjesnih društava, 32 člana Skupštine općinskih društava i 21 zastupnik Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad i u 10 savjeta i komisije 55 članova Crvenog križa.
Broj članova Crvenog križa, ukupan broj volontera (81),
– aktivnih (51)
– aktivnih-mladih (20)
– potpornih-pomažućih (10)
Počasni (3), darovatelji krvi (1156) ili ukupno 1311 članova.
Rad društava Crvenog križa i odaziv na sjednice Skupštine, Odbora i tijela zadovoljavajući je. Izrađeni su potrebiti dokumenti, pravilnici i odluke za rad društava Crvenog križa.
Aktivnost osnovnih ogranaka organizirana je u akcijama solidarnosti na djelu a mjesnih društava i na radu mladih HCK, DDK i zajedničkim akcijama HCK i socijalno – humanitranim zadacima.
Valja naglasiti da aktivisti i članovi društava Crvenog križa koji su aktivni u društvima, predstavljaju ogromni ljudski i kadrovski potencijal koji imaju društva. Svojim volonterskim, humanim i kontinuiranim radom omogućuju izvršavanje mnogobrojnih zadataka društava Crvenog križa.
Ukupni broj volontera je 81 koji su volontirali ukupno 6059,50 sati rada na različitim poslovima;
 Administrativne usluge – pisanje poziva DDK i obavijesti, evidentiranje u knjige o broju davanja, izrada akreditacija, letaka, plakata, pamtilica i dr.
 Intelektualne – Zdravstvene edukacije, Osposobljavanje za prvu pomoć, rad s osobama s invaliditetom i dr.
 Socijalne – Podjela humanitarne pomoći, Solidarnost na djelu, priprema i uručenje paketa (Uskrs, Božić, 01.10. Dan starijih osoba)
 Fizički – rad u skladištu humanitarna pomoć, u skladištu opreme, uništavanje ambrozije
 Drugo – U zaštiti i spašavanju, vježbe zaštite i spašavanja, Klub mladeži HCK “Dabar”, Klub osoba s dijabetesom “Za bolji život”, sajmovi, Bučijada, organiziranje dobrovoljnog darivanja krvi, mjerenje šećera i tlaka, pomoć građanima s medicinskim pomagalima i dr.

IV.
MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO, LJUDSKA PRAVA
I SLUŽBA TRAŽENJA
Služba traženja je međunarodna obveza svake države potpisnice Ženevskih konvencija (Vlada Republike Hrvatske 1992. god.) U Republici Hrvatskoj Služba traženja je zakonom propisana javna ovlast Hrvatskog Crvenog križa. Služba traženja je jedna od najstarijih djelatnosti pokreta Crvenog križa, a zadaća joj je izvješćivanje o žrtvama oružanih sukoba i provođenje postupaka traženja nestalih osoba te omogućavanje uspostavljanja što bržeg kontakta među razdvojenim članovima obitelji, a koje su stradale ili nestale zbog elementarnih nesreća, ekonomskih migracija i tome slično te promicanju ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava. Sukladno članu 8 Zakona o Hrvatskom Crvenom križu ustrojava se Služba traženja, iz čega proizlazi zakonska obveza lokalne samouprave da financira ovu djelatnost. Služba traženja još uvijek rješava zahtjeve za traženja osoba nestalih tijekom Domovinskog rata, II. Svjetskog rata, sukoba u Bosni i Hercegovini, te mirnodobska traženja.
U 2018. godini ostalo je s 31.12. još 11 traženja.
Predmeti su riješeni pronalaženjem traženih soba, uspostavom kontakata između razdvojenih članova obitelji obiteljskom porukom, te na druge načine. U službi traženja educirano je i osoposobljeno ukupno 10 volontera i djelatnika Crvenog križa.

V.
DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
Značajna aktivnost Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad je na organiziranom prikupljanju i organiziaciji darivanja krvi. Planirane doze krvi za potrebe Republike Hrvatske raspoređivane su po županijama, gradovima i općinama.
Pokazatelji koji govore o uspješnosti prikupljanja krvi Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad.
Gradsko društvo Crvenog križa planiralo je prikupiti 1100 doza krvi, a prikupilo je 1 346, što je više za 246 doza.
Realizirali smo 4 (četiri) redovne velike akcije (na 5 lokacija: Križ, Novoselec, Kloštar Ivanić- Graberje Ivanićko i Ivanić-Grad) i 4 (četiri) male akcije darivanja krvi ali samo na jednoj lokaciji (Ivanić-Grad).
Datum Mjesto Plan Pristupilo Odbijeno Dalo Prvi puta
02.02. Ivanić-Grad 40 71 19 52 8
19.03. Križ 40 53 6 47 3
-II- Novoselec 35 47 7 40 0
20.03. Kloštar Ivanić 25 28 2 26 0
-II- Graberje Ivanićko 20 37 3 34 0
21.03. Ivanić-Grad 130 166 17 149 8
02.05. Ivanić-Grad 40 64 10 54 1
18.06. Križ 40 39 5 34 0
-II- Novoselec 35 45 6 39 0
19.06. Kloštar Ivanić 25 18 4 14 0
-II- Graberje Ivanićko 20 33 2 31 2
20.06. Ivanić-Grad 105 151 26 125 3
01.08. Ivanić-Grad 30 71 5 66 5
17.09. Križ 40 53 8 45 5
-II- Novoselec 35 47 12 35 2
18.09. Kloštar Ivanić 25 28 2 26 1
-II- Graberje Ivanićko 20 23 2 26 1
19.09. Ivanić-Grad 105 170 32 138 5
02.11. Ivanić-Grad 40 94 19 75 6
17.12. Križ 40 52 5 47 4
-II- Novoselec 35 49 11 38 2
18.12. Kloštar Ivanić 25 25 5 20 0
-II- Graberje Ivanićko 20 38 5 33 0
19.12. Ivanić-Grad 130 174 17 157 8
UKUPNO 1100 1576 230 1346
Mnogobojne aktivnosti realiziramo zahvaljujući volonterima i mladima Crvenog križa, organiziramo izlete i ljetovanje za dobrovoljne darivatelje krvi.

Dana 16.06.2018.g. i naši članovi Dobrovoljni darivatelji krvi, najbržih 19-oro u prijavama, sudjelovali su povodom Svjetskog dana dobrovoljnih darivatelja krvi, u Trajbaru na druženju DDK Zagrebačke županije. Svih 8 gradova Zagrebačke županije poslalo je po 20-ak članova DDK na druženje. Dan je bio prekrasan, te su se darivatelji družili uz kartanje, igre s loptom, lukom i strijelom, jahali su konje, a niti dobrog društva nije nedostajalo.
Još jednom veliko hvala što nesebično pomažete drugima.

Dan DDK 25.listopad
Od davne 1953. pa sve do danas punih 65 godina odvija se dobrovoljno davalaštvo krvi. Prva akcija odvila se u željezari u Sisku a danas se odvija u cijeloj Hrvatskoj. U davnoj 53.godini imali su tridesetak davatelja a danas 159.617 davatelja. Jako smo zadovoljni s novim darivateljima kojih smo u prošloj godini imali 12.196. na području Republike Hrvatske.
Za područje Grada Ivanić – Grada organizirana je dodjela 24.10. u Spomen domu A.Vulinca. Priznanja su preuzeli Igor Cepetić 75 davanja, Antun Babić, Željko Posilović,Zvonko Nikšić, za 50 puta darovanu krv Željko Jambrečina i Mateo Šimunac, za 35 davanja Nadica Klak, 10 Ivan Dominković te darivatelji koji zbog zdravstvenih razloga ili zbog godina života primaju završnu zahvalnicu Milica Rodeš te Ivan Hudovernik, te za obiteljsku zahvalnicu koja se dodjeljuje kad iz obitelji dva ili više člana daruju krv Obitelj Delinić. Na dodjelu su pozvani i dio volontera koji rade na akcijama davalaštva Golub Adamović, Franjka Kalinić, Štefica Kranjčec te predsjednik Odbora GDCK Ivanić – Grad Matija Grdan ravnateljica Ivana Bajt. Zahvalnice i priznanja darivateljima dodijelio je zamjenik gradonačelnika Tomislav Cuvaj.
Na području općine Križ organizirana je podjela priznanja darivateljima sa 125 davanja Strugar Ivica, 100 davanja Borovec Franjo te Pajk Zlatko sa 100 davanja, 75 Bertović Darko, Matanić Mario, 40 davanja Kovačić Andrija, 20 Zolić Ivica, priznanja darivateljima uručio je načelnika Općine Križ Marko Magdić, te volonterkama Derežić Zlatici, Štefici Kantura za doprinos i pomoć kod rada s darivateljima uručio je ružu te im se zahvalio za dosadašnji rad. Dodjeli su prisustvovali i predsjednik Općinskog društva Crvenog Križa Tomo Blažinović, i predsjednik Mjesnog društva Crvenog križ Novoselec Damir Bulka. Ravnateljica Ivana Bajt je iznijela nekoliko statističkih podataka o darivanju krvi na našem području. Do sada je na području Općine Križ, Kloštar Ivanić i Grada Ivanić – Grada prikupljeno 976 doza krvi od čega 874 muška darivatelji i 102 ženskih, te 44 novih darivatelja.
U Općini Kloštar Ivanić dodjela priznanja održala se na sam dan darivatelja 25.10. u vječnici. Darivatelji koji primaju priznanje su Filipović Marijan sa 100 davanja, Kamenščak Vlado 100, Kušić Dragoljub 100 davanja, Hranitelj Mario za 50, Čakan Nenad za 40, Gašparović Marijan 10. Te za obiteljsku zahvalnicu obitelj Vincek. Također su se zahvalili i volonterkama Đurđici Grganja, Mariji Dovranić.
Na sva tri područja obišla su se groblja te su se popalili lampaši za sve preminule darivatelje i volontere.

Na županijskoj razini dodjela je organizirana na području grada Jastrebarsko u banket centru Princess za muškedarivatelje s 50 davanja Hranitelj Mario, Husetović Dragan, Kunović Jasmin, Rukavina Danijel, sa 75 davanja Babić Antun, Bertović Darko, Gazdik Damir, Ivanković Zdravko, Lovreković Igor, Matanić Mario, Nikšić Zvonko, Posilović Željko,sa 100 davanja Borovec Franjo, Filipović Marijan, Kamenščak Vlado, Kušić Dragoljub, Pajk Zlatko, za 125 davanja Strugar Ivica, ženska osoba za 35 davanja Nadica Klak, za obiteljske zahvalnice Obitelji Vincek i Delinić te darivatelji sa završnom zahvalnicom Hudovernik Ivan. Ispred Grada Ivanić – Grada bio je zamjenik gradonačelnika Željko Posilović, ispred općine Križ zamjenik načelnika Zlatko Hrastić, predstavnici GDCK Ivanić – Grad Ivana Bajt, Stjepan Fabijanić, Ksenija Kranjčina, te novinarka Obiteljskog radia Ivanić Vesna Gregčević Jelica.
Svim darivateljima koji su bili spriječeni prisustvovati navedenim svečanostima, zahvalnice i priznanja će biti naknadno uručena.
Sve ove svečanosti kao i sve rezultate naših akcija velikodušno poprati i obavijesti naš Obiteljski radio Ivanić.
Svima veliko hvala i vidimo se na akcijama davanja krvi.
Dana 06.11. naša četiri darivatelja s područja djelovanja GDCK Ivanić – Grad kao i darivatelji diljem RH išla na prijem kod predsjednice Kolinde Grabar Kitarović kako bi im uručila odlikovanje Reda Danice Hrvatske s liko Katarine Zrinske darivateljima sa 100 davanja, a to su Rodić Boris, Kosanović Darko , Kozjak Dražen i Jandrijević Petar.
Na svečanoj sjednici Skupština GDCK Ivanić – Grad 12.12. su dodijeljene nagrade učenicama srednje škole Ivan Švear Ivanić – Grad za likovne i literarne radove na temu dobrovoljnog darivanja krvi.
Za literarni rad:
 Prvo mjesto osvojila je Ena Matijević, 2.a razred za rad „Kap po kap“, nagradni bon 300 kn
 Drugo mjesto Maja Mandić, 2.a razred za rad „Darivanje života“nagradni bon 200 kn
 Treće mjesto Laura Lučić, 2.a razred za rad „Kap koja život znači“ nagradni bon 100 kn
U kategoriji likovnih radova
 Prvo mjesto osvojila je Doria Jakopčić 1.i razred, nagradni bon 200 kn
 Drugo mjesto Ena Matijević, 2.a razred, nagradni bon 150 kn
 Treće mjesto Laura Lučić, 2.a razred, nagradni bon 100 kn

VI.
ZAŠTITA ZDRAVLJA I PROMOVIRANJE ZDRAVIH NAVIKA ŽIVLJENJA
Gradsko društvo Crvenog križa u svoje području rada uključuje zaštitu zdravlja, prosvjećivanjem i osposobljavanjem građanstva sa svrhom očuvanja i unapređenje zdavlja.
U “Tjednu borbe protiv TBC i ostalih plućnih bolesti” organizirane su aktivnosti sa svrhom da se podsjeti na stalnu prisutnost TBC-a kod nas i ljudi potaknu na solidarnost. Upravo stoga Crveni križ u suradnji sa zdravstvenim i prosvjetnim službama nastojao je djelovati na tom području koristeći i sredstva javnog priopćavanja. Provedene su aktivnosti kroz predavanja u školama, posjete bolesnicima, upriličeni edukativno oglasni punktovi, izložbe radova na temu TBC, izrada literarnih i likovnih radova, radio emisije, napisi u lokalnom tisku, uprilićeni “kutići Crvenog križa” i izrađeni leci.
U svezi ovisnosti o drogama, borbe protiv alkoholizma i pušenja i borbe protiv AIDS-a, Gradsko društvo Crvenog križa organiziralo je predavanja, literarne radove, radio emisije, napise u lokalnom tisku.
Tijekom 16.06. održana je biciklijada sa 30-ak sudionika, 5 predavanja na temu zdravlja, 3 susreta s građanima na trgovima u gradu i općinama s ukupno 103 sudionika, 40 akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, te smo još obilježili Svjetski dan zdravlja, Tjedan borbe protiv TBC-a, Dan borbe protiv AIDS-a, Mjesec borbe protiv alkohola, nikotina i ovisnosti, Svjetski dan dijabetičara, Svjetski dan prve pomoći (rujan) s prezentacijama prve pomoći na trgu u gradu, radio emisije, članci u lokalnom listu i na web stranici.
Osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Realizirana su 5 tečaja sa 77 polaznikom.
Crveni križ provodi osposobljavanje mladih HCK za znanje iz prve pomoći i ekipa podmlatka iz prve pomoći, ukupno 4 ekipa sa 24 članova.
CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ “UVIJEK TU”
Centar za psihosocijalnu pomoć i podršku “Uvijek tu” projekt je Gradskog društva Crvenog križa Ivanić- Grad, financiran iz vlastitih sredstava, proračuna Grada Ivanić Grada i Zagrebačke županije. Centar je na financiranje prijavio nekoliko projekata koje bi izvodio, ali financijska konstrukcija je dovoljna samo za savjetodavni rad te medijsku promociju Centra.
Projekti Centra su:
· Savjetovalište za prevenciju ovisnosti
· Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj
· Edukacija savjetodavaca Zagrebačke županije
· Trening socijalnih vještina
· Psihosocijalni tretman učenika s poremećajima u ponašanju
· Pomoć u učenju
· Integralna metoda u radu s predškolskom djecom
· Trening roditeljskih vještina
· Nasilje u adolescentnim vezama
·Bolnica za igračke
·Uređenje prostorija Centra za psihosocijalnu pomoć i podršku „Uvijek tu“.

Savjetovalište broji savjetodavatelje različitih profila (učitelje, pedagoge, socijalne pedagoge, socijalne radnike, psihologe, liječnike itd.) Neki savjetodavatelji djeluju aktivno, neki pasivno (ovisno o broju klijenata te privatnih obaveza).

AKTIVNI SAVJETODAVCI PASIVNI SAVJETODAVCI
Petra Oreški , učiteljica razredne nastave Danijel Bunjevčević – socijalni pedagog
Marijana Gazić – učiteljica razredne nastave Marko Kirin – socijalni pedagog
Irena Haman – učiteljica razredne nastave Višnja Božić Kušar, učiteljica razredne nastave
Bernarda Krnić, dr. medicine Maja Celinić, logoped
Filip Zajčić, psiholog Kristina Krajnović Gorčan, psiholog
Anamarija Čičak, socijalna radnica Sara Sabolić, dr. medicine
Maja Romanić, socijalni pedagog
Natalija Zovkić, učiteljica razredne nastave
Lidija Cerovečki, učiteljica razredne nastave

Koordinatorica Centra je Maja Romanić, mag.socijalne pedagogije.

Prikaz rada Savjetovališta za prevenciju ovisnosti i Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj

Broj klijenata koji su bili uključeni u rad oba Savjetovališta tijekom navedenog razdoblja, obzirom na spol i dob, prikazati će se tablično (Tablica 1, Tablica 2).

Tablica 1. Savjetovalište za prevenciju ovisnosti

DOB MUŠKI SPOL ŽENSKI SPOL
Mlađi od 14.g 0 0
Od 15. do 21.g 0 0
Stariji od 21.g 0 0
Tablica 2. Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

DOB MUŠKI SPOL ŽENSKI SPOL
Mlađi od 14.g 15 8
Od 15. do 21.g 1 3
Stariji od 21.g 0 0

Savjetovalište za prevenciju ovisnosti tijekom 2018.godine nije imalo klijenata.
Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj tijekom 2018. godine imalo je ukupno 16 klijenata muškog spola u dobi od 14 do 21. godine te 11 klijentica ženskog spola u dobi od 14 do 21. godine.

Ukupan broj klijenata u oba savjetovališta je 27, od čega je bilo 16 osoba muškog spola, te 11 osoba ženskog spola.

Većina klijenata u oba Savjetovališta upućena je od strane liječnika, osnovnih i srednje škole, Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad ili se roditelji djece koja iskazuju određene teškoće samoinicijativno jave koordinatorici Centra.
Najveći broj klijenata su osobe do 14. godina, muškog spola te u Savjetovalište dolaze zbog pomoći u učenju.
Od ukupnog broja klijenata njih 12 je s područja Ivanić Grada (centar grada), 6 je s područja Kloštar Ivanića, 1 je s područja Graberja, 5 s područja Posavskih Brega, 1 s područja Križa, 1 s područja Čazme te 1 s područja Velike Ludine.

Ukupno je u 2018.godini, odrađeno 825,5 savjetodavnih sati, uključujući 16.5 sati supervizijskih sastanaka koji su održavani jednom mjesečno.
Provedene aktivnosti kroz navedeno razdoblje
Tijekom 2018. godine održano je 11 supervizijskih sastanaka. Na održanim supervizijskim sastancima savjetodavatelji su izmjenjivali iskustva u radu s klijentima, međusobno se konzultirali u radu s pojedinim klijentima kako bi im pružili adekvatan tretman te se dogovarali o rasporedu dežurstava i broju novih klijenta. U travnju je formirana lista čekanja zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva za uključivanje u savjetodavni rad, ali i prekapacitiranosti klijentima trenutno aktivnih savjetodavatelja.

U veljači, radu u Savjetovalištu pridružila se Natalija Zovkić, učiteljica razredne nastave koja je odmah prionula na rad s djecom kojoj je potrebna pomoć u učenju, koji su u Savjetovalište upućeno od strane Centra za socijalnu skrb te osnovnih škola.

U ožujku je Savjetovalište zaprimilo odluku o smanjenoj naknadi rada s klijentima koja je iznosila 50,00 kuna po klijentu u trajanju od sat vremena. Nova satnica iznosila je 40,00 kuna stoga je s ravnateljicom GDCK-a Ivanom Bajt dogovoreno kako će se smanjiti i satnica rada s klijentima, obzirom na prekapacitiranost poslovima i velikog broja klijenata. Nova dogovorena satnica je 45 minuta po klijentu. Dežurstvo srijedom također je preuzelo novu satnicu u trajanju od 17,00 do 18.30 sati svake srijede.

U ožujku su se GDCK-a i Centar prijavili na nekoliko projekata, točnije na projekt HEP grupe pod nazivom „Savjetodavni rad s djecom i mladima s teškoćama u ponašanju“ čiji je cilj savjetodavni rad s djecom i mladima s teškoćama u ponašanju je pružiti specifičnu pomoć i podršku djeci mladima koji imaju teškoće u ponašanju i/ili na postizanju uspjeha na obrazovnom planu, djeci i mladima koji dolaze iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa te onima koji dolaze iz obitelji u riziku. Učenjem i jačanjem socijalnih vještina, pružanjem pomoći i podrške, prevencijom neprimjerenih ponašanja te rehabilitacijom mladih koji ju evidentirani kao počinitelji kaznenih djela, uz individualni rad te stručno vođenje, preveniraju se i otklanjaju teškoće u ponašanju te se ulaže u djecu i mlade osobe da steknu vještine koje su potrebne za pozitivno socioemocionalno funkcioniranje te da postanu ravnopravni članovi lokalne zajednice. Projekt savjetodavnog rada s djecom i mladima s teškoćama u ponašanju obuhvatio bi djecu i mlade s različitim problemima i teškoćama s područja Ivanić-Grada i okolice, uz stručno vođenje savjetodavatelja. U provođenju projekta bitna je i suradnja roditelja djece i mladih koji sudjeluju u savjetodavnom radu zbog toga što su roditelji ti koji savjetodavateljima mogu dati povratnu informaciju o ponašanju svojeg djeteta te dijete dodatno motivirati i poticati. Obzirom na širok raspon teškoća, ponekad je potrebno raditi i s roditeljima, posebice na osnaživanju i savjetovanju u odgojnim postupcima spram djeteta. Navedenim projektom nažalost nisu osigurana potrebna sredstva.

Drugi projekt prijavljen je na UNIQA- Radost života pod nazivom „Učilica 123“. Projekt „Učilica 123“ obuhvatio bi učenike s različitim problemima i teškoćama, učenicima koji iskazuju teškoće na obrazovnom planu ili postižu slab uspjeh, te bi im se pružila pomoć u učenju uz stručno vođenje diplomiranih učiteljica- savjetodavateljica s područja Ivanić-Grada. U provođenju projekta bitna je i suradnja roditelja učenika koji sudjeluju u projektu zbog toga što su roditelji ti koji pomažu djetetu u izvršavanju školskih obaveza, te motiviranju i osnaživanju. No, nekolicina učenika takvu potporu nema kod kuće, stoga je rad s njima daleko osjetljiviji i zahtjevniji, a samim time i duže traje. Cilj projekta „Učilica 123“ je detektirati te pružiti specifičnu pomoć i podršku na postizanju uspjeha na obrazovnom i akademskom planu učenicima koji dolaze iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, učenicima koji iskazuju specifične teškoće u učenju te učenicima koji dolaze iz obitelji u riziku. Jačanjem radnih navika i korištenjem specifičnih tehnika učenja koje su prilagođene svakom korisniku, uz stručno vođenje, preveniraju se i otklanjaju teškoće u ponašanju te se ulaže u djecu i mlade osobe da nastave formalno obrazovanje te postanu ravnopravni članovi lokalne zajednice. Navedenim projektom nažalost nisu osigurana potrebna sredstva.

U travnju je savjetodavateljica Irena Haman sudjelovala u programu Odgoj za humanost od malih nogu koji se održavao od 20.04 do 22.04.2018.g. Program je bio namijenjen volonterima i stručnjacima koji rade s djecom predškolske dobi. Cilj treninga je bio osposobiti sudionike za provedbu programa Odgoj za humanost od malih nogu , ali i provođenje daljnjih edukacija na lokalnoj razini.

U rujnu, listopadu i studenom 2018. godine, socijalni pedagozi Daniel Bunjevčević i Marko Kirin, proveli su projekt „Trening socijalnih vještina“ u dvije osnovne škole za učenike četvrtih razreda, u Osnovnoj školi Posavski Bregi i Osnovnoj školi Dure Deželića.
Učenje i uvježbavanje socijalnih vještina u programu socijalnih vještina ostvaruje se radioničkim oblikom rada. Svaka radionica obrađuje jednu vještinu (empatija, suradnja, prihvaćanje, prepoznavanje i iskazivanje emocija, kontrola ljutnje, rješavanje problema itd.), a ukupno se provodi 20 radionica u prvom obrazovnom razdoblju. U OŠ Posavski Bregi radionice se provode u jednom četvrtom razredu (25 učenika), te u OŠ Đure Deželića u jednom četvrtom razredu (19 učenika). Ovaj projekt važan je preventivni program koji učenike uči savladavanju osnovnih socijalnih vještina koje koriste u socijalnim odnosima u školi, ali i kod kuće. Razvijene socijalne vještine preveniraju pojavu raznih teškoća u ponašanju koje mogu imati ozbiljne posljedice u kasnijem razvoju djeteta. Ukupno je provedeno 12 radionica u rujnu i održana su 2 roditeljska sastanka, 20 radionica u listopadu te 12 radionica u studenom.

U rujnu je sa savjetodavnim radom prestao Filip Zajčić, psiholog, a u studenom se timu savjetodavatelja pridružila učiteljica razredne nastave Lidija Cerovečki.
U studenome Centar je prijavio projekt na natječaj Zagrebačke županije, a cilj projekta je bilo uređenje prostorija Centra za psihosocijalnu pomoć i podršku „Uvijek tu“. Prostor bi se preuređivao u razdoblju od 1.12.2018. do 20.12.2018.godine, a projektom bi se osigurali kreativni i edukativni materijali, kao i kupio novi namještaj te interaktivni i didaktični materijali koji bila djeci koja dolaze na pomoć u učenju i/ili savjetodavni rad osigurali poticajniji i topliji prostor za učenje i igru. Ciljani korisnici su djeca, mladi i obitelji s područja Ivanić-Grada i okolice. Od ukupnog broja traženih sredstava (7.748,73 kune), projektom su osigurana sredstva u iznosu od 4.000,00 kuna. Kupljena je bijela boja za zidove, edukativni i kreativni materijali, uredski materijali, društvene i didaktičke igre, a sve kako bi korisnicima Centra, ali i savjetodavateljima, osigurali prikladan prostor i materijale za daljnji rad.
Studentice 3. godine preddiplomskog studija socijalnog rada, Anamarija Sertić i Lucija Bašnec, u razdoblju od 5.11.2018. do 1.2.2019. godine u Centru odrađuju terensku praksu iz kolegija „Osnove savjetovanja“, od čega moraju minimalno 24 sata odraditi u pojedinoj ustanovi. Cilj terenske prakse je da se studenti socijalnog rada upoznaju s različitim tipovima savjetodavnog rada. U proteklom vremenu sa studenticama je odrađen individualni razgovor kako bi se upoznale s radom Centra, upoznate su sa strukturom klijenata i profesijom savjetodavatelja te su prisustvovale inicijalnom razgovoru, individualno su odlazile na satove pomoći u učenju kod savjetodavateljica kako bi vidjele rad s djecom koja imaju teškoće u učenju i /ili iskazuju neke probleme u ponašanju te su prisustvovale supervizijskim sastancima.
KLUB OSOBA S INVALIDITETOM “DUGA”

MATERIJALNI I KADROVSKI UVJETI
Što se tiče materijalnih uvjeta rada, oni su u glavnini ostali isti i ne donose neke važnije izmjene.
Druženja/susreti su organizirani u prostoru „kućice“ četvrtkom između 16.30 i 19.30 sati. Od početka kalendarske godine susreti su organizirani jednom tjedno i takav se ritam poštuje sve do danas. Prijevoz je organiziran od strane GDCK IG.
Prostor je opremljen adekvatnim namještajem te je sada prostor konačno u cijelosti prilagođen za susrete većeg broja ljudi koji se u njemu bave raznim aktivnostima.
Klub broji 17 članova.
Početkom godine radu kluba pristupa volonter Daniel Hanžek,a u radu kluba i dalje sudjeluju volonterke Ana Marija Finzir, studentica logopedije i Ivana Dimitrić studentica socijalne skrbi.
TIJEK RADA
Tijekom ovog perioda održano je 27 radionica/susreta u izdvojenom prostoru Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad poznatijem kao „kućica“.
Kazališna skupina Duga je održavala je svoje probe tijekom svakog druženja/susreta od siječnja do svibnja. Ukupno 12 proba, svaka u trajanju od 1 sata.
Za potrebe Festivala jednakih mogućnosti ostvarena je ponovna suradnja s piscem Tihomirom Mraovićem iz Križa koji je skupini donirao još jedan vrlo kvalitetan tekst “Pometimo metlom vrijeme” s kojim smo nastupili na spomenutom festivalu u svibnju ove godine.
Gradsko društvo Crvenog Križa Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad, Općina Kloštar Ivanić i Općina Križ omogućile su ljetovanje za nekoliko članova kluba.
Organizirana je jedna radijska emisija u programu Obiteljskog radija Ivanić tijekom godine.
Kao i svake godine uključili smo se u program Valentinovskog sajma, Uskršnjeg sajma, Bučijade i Božićnog sajma u Ivanić-Gradu te je klub sudjelovao u izložbeno prodajnom programu ovih manifestacija.
Sudjelovanje na sajmovima se volontiralo:
 Valentinovski sajam,10.02. ( 4 sata ) – sudjelovali su: jedan voditelj, dva volontera i dva člana kluba
 Uskršnji sajam 24.03., ( 4 sata ) – sudjelovali su: dva voditelja, tri volontera i dva člana kluba
 Bučijada 20.10. ( 5 sati ) – sudjelovali su: jedan voditelj i dva volontera
 Božićni sajam 15.12. ( 2,5 sata ) – sudjelovala su dva člana kluba
Ukupno je odvolontirano 15,5 sati na sajmovima, a volonteri su odvolontirali i 165 sati na druženjima i radionicama

Unutar Kluba djeluje i dramska sekcija koja je nastupala na:
 17. Festival jednakih mogućnosti (FM) s kojom su nastupili 24.05. u Zagrebu na Trgu bana Jelačića. Predstavili su se sa scenskom točkom Tihomira Mraovića – „Pometimo metlom vrijeme“
Festival jednakih mogućnosti (F=M) je tradicionalna međunarodna manifestacija urbane kulture čiji program izvode osobe s invaliditetom, s drugim glazbeno-scenskim i likovnim umjetnicima. Održava se na ulici gdje svaki prolaznik može pogledati program i uvjeriti se u njihova djela kojima, poput drugih umjetnika, postižu visoku umjetničku vrijednost i zadivljuju publiku. Svojom originalnom formom i programskom koncepcijom, potkraj svibnja na središnjem gradskom trgu, Festival već punih petnaest godina obogaćuje kulturnu i turističku ponudu u gradu Zagrebu, te pozitivno utječe na razvoj društvene svijesti o invaliditetu, kojeg mnogi nepravedno izjednačavaju s nesposobnošću. Svrha Festivala je predstavljanje stvaralačkih mogućnosti izvođača programa, šireći poruku da i osobe s invaliditetom trebaju uživati ista prava i obveze poput drugih građana.
Na trodnevnom uličnom festivalu nastupa preko 900 izvođača iz zemlje i inozemstva, od kojih oko 600 osoba s invaliditetom. Festival se sastoji od glazbeno-scenskog, likovnog, filmskog, edukacijsko-rekreacijskog i sportskog programa.
Ulomak iz predstave:
Nekada su ljeta bila ljeta,
zime su bile zime,
a o proljeću i jeseni da i ne govorimo.
A danas…
…sve se to izmiješalo.

Klub Duga iz Ivanić Grada uz
tekst Tihomira Mraovića
pokazati će na šaljivi način kako promijeniti vrijeme
u igrokazu: „POMETIMO METLOM VRIJEME“
UNIŠTAVANJE AMBROZIJE “ZA GRAD BEZ AMBROZIJE” “ZA ŽUPANIJU BEZ AMBROZIJE”
Svrha projekta „Uništavanja ambrozije“ je ublažiti posljedice utjecaja ambrozije na zdravlje ljudi.
Ciljevi projekta koji su postignuti:
• smanjena koncentracija peluda u zraku u vrijeme cvatnje (kasno ljeto i jesen)
• lociranja i kartiranja ambrozija
• uništavanje i uklanjanje ambrozije u skladu s osiguranim financijskim sredstvima
• ostvarena edukacija građana putem javnih tribina, radio emisija, letaka, plakata, pamtilica, izložbi i radionica

Ambrozija raste svugdje: kao korov u kukuruzu, krumpiru, soji, šećernoj repi, duhanu, uz puteve, vodotoke, željezničke pruge, nasipe, na neobrađenim poljima, zapuštenim vrtovima.
Klub mladih uništava ambroziju na javnim gradskim i javnim županijskim površinama, a građani su se uključili u akciju sprečavanja širenja ambrozije na privatnim posjedima.
Prema procjenama i preliminarnim rezultatima velike epidemiološke studije koja je provedena na području Zagrebačke županije više od 15 % stanovništva ima neki oblik manifestacije alergijskih bolesti. Danas svaki 10 stanovnik Zagrebačke županije osjeća djelovanje peluda ambrozije. Rezultati praćenja kretanja koncentracije peluda u Zagrebačkoj županiji od 2003. do 2006. godine pokazuju daleko najveću koncentraciju ambrozije upravo na području Ivanić – Grada, koja se postupno smanjuje.
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić – Grad s problematikom uništavanja ambrozije bavi se od 2004. godine
U realizaciji učestvovali su: Klub mladih Crvenog Križa “Dabar”, terenske jedinice Crvenog križa, Komunalna služba pri Gradskoj upravi Ivanić – Grad, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Komunalni redar, Komunalni centar d.o.o. Ivanić – Grad, Hrvatske vode, Hrvatska vodoprivreda, Hrvatske ceste, osnovne škole u Ivanić – Gradu, te srednja škola u Ivanić – Gradu, građani.
Sve materijale smo distribuirali u osnovnim školama na području Otoka Ivanića, te po svim vrtićima na istom području.
Snimanje stanja na terenu radile su mobilne terenske jedinice koje su bile sastavljene od članova terenskih jedinica CK, mladih i volontera CK. Postavljanje plakata, uništavanje ambrozije, mobilne terenske jedinice radile su u srpnju, kolovozu i rujnu.

Travanj i svibanj – priprema radionica za vrtiće i njihova realizacija
Lipanj i srpanj – izrada promotivnog materijela, radio emisija
Lipanj, srpanj, kolovoz,rujan, listopad i studeni – snimanje stanja na terenu i bilježenje rasta, razvoj ambrozije.
Srpanj, kolovoz, rujan i listopad – uništavanje ambrozije na terenu sa mobilnim terenskim jedinicama, Klubom mladih Dabar, volon terima, osobama iz Probacijskog ureda
Rujan i listopad – snimanje stanja na terenu
Studeni i prosinac – priprema radionica za osnovne škole i njihova realizacija
Prosinac – radio emisija

Realizacijom ovog projekta doprinijeli smo smanjenju koncentracije peluda u zraku te korovne biljke, ali i sprečavanju teritorijalnog širenja biljke. Time smo smanjili negativno djelovanje peluda ambrozije na zdravstveno stanje stanovništva te upoznali mlade i građane sa štetnošću, izgledom i načinima uništavanjima ambrozije, a ujedno ih motivirali za njezino uništavanje otkupljujući ambroziju od njih.
Postigli smo glavni cilj projekta koji je bio edukacija i uništavanje ambrozije. Zbog uspješnosti ovog projekta, educiranosti učenika, učitelja, građana, te velike masovnosti i zainteresiranosti građana za otkup ambrozije predlažemo da se s realizacijom projekta nastavi i sljedećih godina.

Prva pomoć za vozače
Osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motoni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi, Hrvatski Crveni križ organizira i provodi na osnovi članka 2 Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 06/05).
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić Grad organizira osposobljavanje za jednu auto škole s područja našeg Grada – Auto škola «Peta brzina».
U promatranom razdoblju osposobljeno je ukupno 77 kandidat kroz 5 tečaja.
Klub osoba s dijabetesom „Za bolji život”
Klub osoba s dijabetesom osnovan je 24.02.2009. godine. Osnivanje Kluba proizašlo je iz akcija preventivnih mjerenja koje su Crveni križ Ivanić-Grad i Salvus d.o.o. provodile tijekom cijele 2008. godine.
Na osnivačkoj Skupštini bilo je prisutno 60 osoba, gdje je dogovoren službeni naziv Kluba “Za bolji život”.
Ciljevi Klub: rano otkirvanje šećerne bolesti kroz preventivna mjerenja, edukacija oboljelih kroz stručna zdravstvena predavanja, stalna organizirana mjerenja šećera ukrvi i tlaka za članove Kluba, povremeno mjerenje šećera u krvi i tlaka građanima – prevencija, organizacija izleta, sportskih i društvenih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o zdravom načinu života, suradnja s medijima, drugim udrugama i inastitucijama radi podizanja kvalitete života.
Provoditelj programa – Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad, Udruga umirovljenika Ivanić-Grad, Salvus d.o.o. i patronažna služba Doma zdravlja Zagrebačke županije.
Preventivna mjerenja šećera u krvi na četri destinacije:
– Ivanić-Grad, Dom umirovljenika – prvi ponedjeljak u mjesecu,
– Kloštar Ivanić, Pučki dom Kloštar Ivanić – druga srijeda u mjesecu,
– Križ, Pučki dom Križ – vezano uz akcije davalaštva krvi,
– Posavski Bregi, Ljekarna Švaljek – prvi petak u mjesecu

Aktivnosti na prevenciji dijabetesa
SIJEČANJ:
• Redovna mjesečna mjerenja guk-a i tlaka na 4 lokacije prema dogovorenom rasporedu
– Mjerenja se održavaju: Domu zdravlja Ivanić-Grad, Ljekarna Švaljek Posavski Bregi, Pučki Dom Kloštar Ivanić, Pučki Dom Križ (prilikom redovnih akcija davanja krvi)
– Sastanak Odbora – dogovor oko redovnih aktivnosti
– Izrada i predaja izvještaja o radu Kluba za 2017. godinu.
VELJAČA:
• Održana redovna mjerenja na 4 lokacije
• 13. 02. 2018. – održano predavanje u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb. Predavanje pod nazivom „Metabolički sindrom“ vodila je bacc. physioth. Ina Mužina. Predavanje je održano za udomitelje i vlasnike domova na području grada i dvije općine.
• 14.02. 2018. – Sudjelovanje Kluba na Valentinovskom sajmu u Ivanić Gradu – prezentacija proizvoda koje izrađuju članice Kluba
• 20.02. 2018. održano predavanje za članove Kluba pod nazivom: Debljina – bolest stila života, predavač dr. Marko Brkić
• 20.02. 2018. – održana redovna Skupština Kluba. Na Skupštini je dan izvještaj o radu Kluba u 2017. god., i izglasan plan o radu i financijski plan za 2018. god.

OŽUJAK:
• Redovna mjerenja na 4 lokacije
• 29.03.2018. održana Koordinacija dijabetičkih udruga središnje Hrvatske. Na Koordinaciji su sudjelovale Ivanka Biškup i Jasna Mužek.

TRAVANJ:
• Redovna mjerenja na 4 lokacije
• Promotivno prodajni štand povodom blagdana Uskrsa – prezentacija artikala koje izrađuju naše članice,
• 22.04.2018. – sudjelovanje naših članova na izletu u organizaciji Udruge dijabetičara Popovača pod nazivom Šetnja Moslavačkim krajem – Križni put.
SVIBANJ:
• Redovna mjerenja guk-a i tlaka,
• 12.05.2018. – obilježavanje Dana sestrinstva u prostoru Doma zdravlja,
• 17.05.2018. – održano predavanje pod nazivom: Starenje kao umijeće življenja, predavač je bila mag.soc.geront. Zrinka Mach, predsjednica HSDU-a.
• 19.05.2018. Organiziran izlet za članove Kluba i prijatelje u Đurđevac.
LIPANJ:
• Redovna mjerenja na 4 lokacije
• Revidiranje članstva Kluba
• Povodom dana Grada naši članovi sudjeluju na tradicionalnoj biciklijadi
• 18.06. 2018. Izlet naših članova na Susret udruga na Papuku pod nazivom „Slatki na Papuku“ koji organizira dijabetička udruga Orahovica svake godine.
• Završetak aktivnosti za prvu polovicu godine.
SRPANJ I KOLOVOZ – PAUZA – ne radimo preventivna mjerenja guk-a i tlaka.
RUJAN:
• Redovna mjerenja na 4 lokacije
• Izdan program rada i financijski plan za 2019. godine,
LISTOPAD:
• Redovna mjerenja prema godišnjem planu
• 5.10.2018. Predavanje na temu: “Postoji li povezanost između dijabetesa i raka dojke“, predavač dr.med. Almenka Balenović.
• 20. i 21.10.2018. sudjelovanje Kluba na tradicionalnoj Bučijadi. Članovi Kluba prezentirali su svoje proizvode.
STUDENI:
• Redovna mjerenja prema godišnjem planu
• Obilježavanje Dana dijabetičara (14.11.)
• 16.11.2018. odrađene aktivnosti u prostoru Doma Alojz Vulinec održano mjerenje tlaka i guk-a. i BMI za članove kluba
• 16.11.2018. održano projekcija filma na temu: „Živjeti dijabetes“.
• 17.11.2018. odlazak nekoliko naših članova na izlet u BIH u organizaciji Dijabetičke Udruge Jastrebarsko .
PROSINAC:
• Redovna mjerenja prema godišnjem planu
• Volonteri Kluba su tri subote u prosincu i na Božićnom sajmu bili aktivisti i svoje proizvode prezentirali u centru Grada. Aktivno su bili uključeni u program povodom obilježavanja Božića u Ivaniću i sudjelovali su na svim predviđenim događajima na otvorenom.
• Članovi Kluba bili su gosti na božićnim domjenicima prijateljskih udruga
• 15.12.2018. – Održano je tradicionalno Božićno druženje u Restoranu Ivanićanka za sve
članove Kluba.
KRATKI REZIME
Klub djeluje od 2009. godine kao sastavni dio Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad. Inicijativa za pokretanje rada Kluba potekla je od djelatnika tvrtke Salvus d.o.o. i ravnatelja CK Ivanić-Grad uz podršku Gradskog društva umirovljenika Ivanić-Grad i Patronažne službe Doma zdravlja Ivanić-Grad. Klub ima svoju Skupštinu i predsjedništvo. Održava godišnje Skupštine i radi po zacrtanim ciljevima svog Pravilnika o radu. Naše aktivnosti su vrlo razgranate. Održavamo preventivna mjerenja guk-a i tlaka na četri lokacije na mjesečnoj bazi. Datumi mjerenja su unaprijed određeni i štampani u obliku džepnih kalendara za sve naše članove i simpatizere.
U 2018. godini odrađeno je 1734 mjerenja guk-a putem redovnih i vanrednih akcija mjerenja.
Uz redovna mjerenja sudjelujemo na raznim akcijama lokalnog i županijskog karaktera. Aktivni smo sudionici i raznih manifestacija i tada se ističemo sa preventivnim mjerenjima i prodajom ukrasa i predmeta koje izrađuju naši članovi.
U 2018. godini organizirali smo uz redovna preventivna mjerenja i niz akcija i predavanja lokalnog i županijskog karaktera. Tako smo bili aktivni sudionici Dana Grada, Bučijade, Božićnog sajma, organizirali smo predavanja i izlet za zainteresirane članove….. Posjećujemo druge, nama prijateljske Udruge, njegujemo dobre odnose i kroz druženja dolazimo do novih ideja i širenja naših aktivnosti.
Sve naše aktivnosti ne bi bile moguće da nema skupine volontera i entuzijasta koji su glavni idejni pokretači našeg Kluba. Zahvaljujemo se Gradskom društvu CK Ivanić-Grad koji nas podržava u svim našim aktivnostima, kao i Patronažnoj službi Doma zdravlja Ivanić-Grad i našoj dr. Almenki Balenović na angažmanu u ovoj godini i svim predavačima koji su dali svoj doprinos u 2018. godini.

VII
SOCIJALNO – PSIHOLOŠKE POMOĆI

SOLIDARNOST NA DJELU
Akcija “Solidarsnot na djelu 2018” realizirana je 11.10.
U akciji su učestvovala 3 osnovna društava Crvenog križa, mjesnih društava, općinskih društava i Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad.
Osnovano je 3 koordinacionih odbora-stožera za pripreme i provođenje akcije.
U akciju je bilo uključeno 13 odraslih volontera i 110 volontera – mladih (djece) i 5 vozila.
U akciji je prikupljeno 420 kg odjevnih predmeta, 35 pari obuće, 12 kg hrane i 13.306,92 kn.
U akciji su učestvovale sve osnovne škole i srednja škola.

POMOĆ I NJEGA U KUĆI, DOSTAVA HRANE I PAKETA, LJETOVANJE
Uručili smo za Uskrs, Dan starih osoba 01.10. i za Božično Novogodišnje blagdane 992 paketa hrane i higijene, građanima u socijalnoj potrebi, djece i osobama s invaliditetom, starijim osobama iznad 90 i 100 godina života. Pakete smo uručili u njihovim domovima uz posjete i razgovore.
Uskrs 01.10. Božić UKUPNO
Grad Ivanić-Grad 265 59 265 589
Općina Kloštar Ivanić 109 23 105 237
Općina Križ 29 31 106 166

Preko GDCK ljetovalo je 90 osoba, od kojeg broja 52 djece, 11 osoba s invaliditetom, 5 voditelja, 1 učitelj plivanja i 1 medicinska sestra (30 djece i 7 osobe s invaliditetom besplatno) (sufinancirao Grad Ivanić – Grad, Općina Kloštar Ivanić i Križ, te GDCK Ivanić-Grad.), i 20 DDK, volontera i odrasla.
Programom pomoći i njege u kući bilo je obuhvaćeno 8 osoba, te je ukupno realizirano 2818 usluga(pranje, peglanje, spremanje stana, drva, uređenje okoliša, higijena osoba i prostora, zdravstvene pomoći, rješavanje administrativnih i drugih poslova). Dostava toplih obroka za 24 osobu, 21 osoba stalno i 3 osoba bez praznika. Ukupno je dostavljeno 8414 gotovih obroka sa 5394 dostave na adrese korisnika. Obroci su dostavljeni u kuće ili stanove korisnika, na udaljenosti najdalje do 140 km.

Realizirane su i mnogobrojne druge aktivnosti u pružanju socijalne potpore stanovništvu kao npr. Solidarnost na djelu, Tjedan solidarnosti, kontinuirano sakupljanje i podjela odjeće i obuće, higijenskih potrepština i kućnog inventara, pomoći prilikom elementarnih nepogoda, raznih vidova pomoći osobama s invaliditetom, bolesnim osobama (bolesnički kreveti, invalidska kolica, pomagala za lakše kretanje, pelene za odrasle osobe) pomoć u stanovanju i rješavanje stanovanja, potpomognuto građane sa bolničkim krevetom, invalidskim kolicima, drugim invalidskim pomagalima 29 osoba s posudbom kolica, kreveta, štaka, princeza i hodalice, sa odjećom i obućom 992 osoba sa 9400 kg robe i 891 par obuće.
VIII

MLADI HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
Realizacija Projekta „Mladi za mlade“ sprečavanje trgovanja ljudima
Trgovanje ljudima naša je stvarnost
Posljednjih godina suočeni smo s jednim od najvećih zločina današnjeg doba i najgrubljeg oblika kršenja ljudskih prava, a to je trgovanje ljudima. U Europi se gotovo 200 tisuća ljudi proda svake godine, a većinu čine žene i djevojke koje su prisiljene na prostituciju i djeca koja su prisiljena na prosjačenje. Trgovanje ljudima danas je tako uobičajeno da predstavlja treću najprofitabilniju kriminalnu aktivnost u svijetu iza trgovine nedozvoljenim drogama i trgovine oružjem. Na žalost to nije zaobišlo ni našu zemlju pa je potrebno o trgovanju ljudima znati što više, a posebno na to upozoriti našu djecu i mladež.
Projekt prevencije trgovanja ljudima provodimo u suradnji sa HCK, Ministarstvom unutarnjih poslova i IOM – om – Međunarodnom organizacijom za migracije.
Cilj programa:
• uputiti mlade i objasnite im što je to trgovanje ljudima
• zbog čega do toga dolazi
• tko su trgovci ljudima i njihove žrtve
• te kako se zaštititi.
• senzibilizirati mlade za prisustvovanje preventivnim radionicama trgovanja ljudima, te ih potaknuti da svoja znanja, sposobnosti, vještine šire među svojim vršnjacima i time sprečavaju da se trgovanje ljudima odvija u našoj sredini i da oni sami ili njihovi prijatelji postanu žrtve.
Za provođenje programa „Mladi za mlade“ Trgovanje ljudima u GDCK-a osposobljeno je pet volontera sa seminara za predavače u Orahovici i na seminaru u Zagrebu u organizaciji HCK.
Program se provodi na području djelovanja GDCK Ivanić-Grad.
Realizirali smo 1 radionica u kojima je prisustvovalo 63 djece u Centru za odmor i rekreaciju Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić u Selcu, tokom ljetnog kampa.
Smatramo kako bismo provođenjem ovog projekta najveći utjecaj imali upravo na populaciju djece i mladih zbog činjenice da su u životnom periodu u kojem intenzivno formiraju stavove i poglede na svijet oko sebe.

Klub mladih „Dabar” i Terenske jedinice
Klub Mladih HCK „Dabar“ djeluje od 1996. godine. Glavna preokupacija članova su brojna europska, državna, županijska i gradska natjecanja u prvoj pomoći na kojima postižu zavidne rezultate.
U skladu s Planom i programom rada Kluba mladih HCK “Dabar“ Klub mladih HCK “Dabar“ Ivanić-Grad proveo je većinu planiranih projekata i aktivnosti vezanih prvenstveno uz tri glavna područja djelovanja: prvu pomoć, zaštitu okoliša, te sport i rekreaciju.
Klub mladih HCK “Dabar“ broji 25-ak aktivnih članova. Razlog tome prvenstveno su upisi na fakultete koji kao posljedicu često imaju i promjenu mjesta boravka. Tokom srpnja članovi Kluba tradicionalno su imali ljetnu pauzu.

U razdoblju od siječnja do ožujka, Klub mladih „Dabar“ sudjelovao je u pomoći oko priprema ekipa za školsko-općinsko-gradsko natjecanja, sukladno dogovoru sa predmetnim učiteljima, obavezama ekipa i mentora ukupno je održano 18 priprema. Domaćin natjecanja bila je Osnovna škola Posavski Bregi,a sudjelovalo je 4 ekipe – 2 ekipe kategorije pomlatka koje su činili učenici 7. i 8. razreda Osnovne škole Posavski Breg i Osnovne škole Đure Deželića iz Ivanić-Grada te 2 ekipe Srednje Škole Ivana Šveara.
Natjecanje se sastojalo od 6 radilišta – 4 radilišta odnosila su se na teorijska znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, Međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima i znanja o prvoj pomoći, dok su se 2 radilišta odnosila na praktična znanja iz pružanja prve pomoći.
Natjecanje je otvorio gradonačelnik Grada Ivanić-Grada, Javor Bojan Leš a uz njega prigodnim riječima svim natjecateljima obratili su se zamjenik ravnateljice Osnovne škole Posavski Bregi Daniel Bunjevčević i predsjednik GDCK Ivanić-Grad Matija Grdan te im svima zaželjeli puno uspjeha.
Ekipu OŠ Đure Deželića činili su: Erin Pokas, Mirna Setinski, Tia Tušek, Leonarda Sunjog, Paola Tutić, Darija Rotim, sa mentoricom Marinom Cimaš, dok su ekipu OŠ Posavski Bregi činili: Mia Franjčić, Dorotea Grubišić, Gabriela Marić, Josipa Šporajc, Lorena Valentić i Ena Stefanija Domitrović s mentoricom Irenom Haman. Ekipe SŠ Ivan Švear činili su Patrik Gazec, Martina Bečarević, Maja Mandić, Lea Karavidović, Ena Matijević i Saša Utješinović, te druga ekipa Tina Baković, Rafael Orač, Gabriela Horvat, Anamarija Blažan, Karlo Antolković i Luigj Curi, te mentorica obje ekipe Nada Gregorek. U pripremama ekipa pomagali su i neizostavni volonteri i volonterke Crvenog križa. U kategoriji podmlatka pobijedila je ekipa OŠ Đure Deželića, a u kategoriji mladih jedna ekipa SŠ Ivan Švear, te su se plasirali na Međužupanijsko natjecanje koje će se održati 14.travnja 2018.g. u Sisačko-moslavačkoj županiji. Čestitamo pobjedničkim ekipama na osvojenim mjestima, ali ono što uvijek napominjemo; bitno je sudjelovati, a ne pobijediti! Jer ekipe su, pripremajući se, stekle nova znanja, vještine, prijateljstva i iskustvo.
OŠ/SŠ Broj bodova
Đure Đeželića 98,93
Posavski Bregi 96,90
Ivan Švear 106,30
Ivan Švear 95,63

9. MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH HCK Dana 14.04. je održano 10. Međužupanijsko natjecanje podmlatka i mladih za Zagrebačku i Sasačko-moslavačku županiju u Osnovnoj školi „22.lipanj“ u Sisku. Sudjelovalo je 10 ekipa podmlatka i 8 ekipa mladih koji su svoje znanje pokazali kroz provjeru teorijskog znanje o Pokretu Crvenog križa, poznavanju ljudskih prava i prava djeteta te prve pomoći. Znanje prve pomoći na natjecanju se pokazivalo i na praktičnim radilištima s realistično prikazanim situacijama i ozljedama. GDCK Ivanić-Grad predstavljale su dvije ekipe; ekipa podmlatka iz OŠ Đure Deželića i ekipa mladih iz SŠ Ivan Švear. Članovi ekipe podmlatka su: Erin Pokas, Mirna Setinski, Tia Tušek, Leonarda Sunjog, Daria Rotim i Paola Tutić, koje su pripremale mentorice Marina Cimaš i Karmen Kovačević, a članovi ekipe mladih su: Patrik Gazec, Martina Bećarević, Maja Mandić, Saša Utješinović i Ena Matijević s mentoricama Nadom Gregorek i Marijom Hegol. Velika podrška ekipama je bila i mnogobrojna pratnja naših volontera, manekena i vanjskih mentora voditelja; Anja Slunjski, Dominik Rac, Tina Baković, Rafael Orač, Leonarda Mužina, Ivan Kuhar, Luka Kuhar, Karla Ivanković i Ivana Bajt.
Iako je konkurencije bila jaka, naše obje ekipe pokazale su vrlo visoko znanje i obje se vratile sa zasluženim nagradama; ekipa podmlatka s visokim 2 mjestom, a ekipa mladih s 1 mjestom, te se tako ekipa mladih plasirala na državno natjecanje koje će se održati u Vinkovcima 12.svibnja 2018.g. Nakon suza, što radosnica, što tužnosnica, obje ekipe su se zadovoljne vratile svojim kućama, te će i nadalje sudjelovati su našim mnogobrojnim aktivnostima.
Čestitamo našim ekipama što su i ove godine pokazali vrlo visoko znanje, a mentoricama na uloženom trudu. Hvala Vam svima i samo naprijed Ivanić!!

Osvojena mjesta:
Podmladak: Mladi
1.GDCK Dugo Selo sa 107,70 boda 1. GDCK Ivanić-Grad sa 105,53 boda
2. GDCK Ivanić-Grad sa 105,67 boda 2. GDCK Sisak sa 102,57 boda
3.GDCK Sisak sa 100,23 boda 3. GDCK Vrbovec sa 98,83 boda

DRŽAVNO NATJECANJE
Na 22. Državnom natjecanju mladih koje je od 10. do 13. svibnja održano u Vinkovcima sudjelovalo 20 ekipa, odnosno 119 natjecatelja iz cijele Hrvatske. Riječ je o osnovnoškolcima i srednjoškolcima koji su pobijedili na školskim i međužupanijskim natjecanjima. Plasirala se i naša ekipa Srednje škole Ivan Švear, sa mentoricama Nadom Gregorek i Marijom Hegol. Ekipu su činili: Patrik Gazec, Martina Bečarević, Maja Mandić, Saša Utješinović i Ena Matijević.
U četvrtak, 10.svibnja 2018.g. su predstavljali svoj grad i županiju, te su tom prigodom prezentirali nošnju, monografiju Grada Ivanić-Grada, kiflice s bučinovim brašnom, straničnike, te mnogobrojne letke o našem kraju.
U petak, 11.svibnja po prvi puta održano je i natjecanje realističnog prikaza ozljeda u sklopu kojega su natjecatelji pokazali zavidno znanje. Na kraju su slavili domaćini, ekipa iz Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci koja je ipak bila bolja od ostalih natjecatelja. Navečer, je bilo predstavljanje ekipa gdje su našu Zagrebačku županiju zajedno predstavili i GDCK Ivanić-Grad i GDCK Dugo Selo. Izveli su plesnu koreografiju, a u pozadini su četiri članice slikale sliku Henri Dunanta i logo natjecanja mladih s rečenicom: 140 godina humanitarnog djelovanja. Nastup je bio odličan, te su im se u nastupu pridružile i ostale ekipe.
U subotu, 12.svibnja smo u mimohodu krenuli prema korzu, a na pola puta su nas iznenadili naši mladi iz Ivanić-Grada te su ekipu došli podržati u njihovom natjecanju. Suza radosnica je bilo na sve strane. Nakon napornog natjecanja i vrlo složenih situacija, željno smo iščekivali i privremena rezultate. Osvojili smo 4. mjesto!! Vrlo smo ponosni na našu ekipu i mentorice, jer znamo da neće ostati na ovome, već će nam se i ova ekipa pridružiti u odrađivanju i drugih naših aktivnosti kroz naš Klub mladih „Dabar“!!

Bravo!!
Proglašenje pobjednika koje je u veselom raspoloženju održano na središnjem vinkovačkom trgu, završeno je svečanim mimohodom s bakljama po uzoru na onaj koji se održava u Solferinu.
Smještaj za natjecatelje bio je organiziran u športskoj dvorani Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, koja je ujedno bila i škola domaćin, kako bismo sudionicima što više približili duh zajedništva, ali i prikazali na koji način se organizira zajednički smještaj u slučaju potrebe. Prehranu su osiguravali profesionalni kuhari -volonteri Crvenog križa, a obroci su pripremani u terenskoj kuhinji.
22. Državno natjecanje mladih HCK proteklo je u ozračju 140. rođendana Hrvatskog Crvenog križa, a domaćini Gradsko društvo Crvenoga križa Vinkovci svim sudionicima i gostima osigurali su vrhunski organiziran događaj koji je još jednom pokazao snagu i zajedništvo Hrvatskog Crvenog križa.
SVJETSKI DAN PRVE POMOĆI, 9. RUJAN
Društvo Crvenog križa:Ivanić-Grad
Mjesto održavanja (ulica, trg, škola, vrtić i sl.): Trg, Novi Vinodolski- Kamp GDCK Zagreb, Selce-Kamp GDCK Zaprešić
Provedena aktivnost (kratak opis):
Dana 08.09.2018.g. na Malog gradskom trgu Grada Ivanić-Grada provedeno je obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći na način da su volonteri prezentirali prvu pomoć – umjetno disanje, masažu srca, zamatanje, te su promotivni materijal uz prvu pomoć.
Istog dana u Novom Vinodolskom smo bili na završnom kampu gdje su učenici osnovne i srednje škole jedni drugima pokazivali besvjesno stanje, te se razgovaralo o pružanju pomoći.
Dana 16.09.2018.g. u Kampu Selce imali smo edukaciju Interventnih timova sa temom: Prva pomoć- pristup mjestu nesreće u kojoj je sudjelovalo 10 srednjoškolaca i 4 odrasle osobe.
Osobe uključene u provedbu aktivnosti – broj:
Volonteri:27
Djelatnici:1
Sudionici uključeni u aktivnost – broj i okvirna dob:
Djeca:23 (6.,7.razred osnovne škole; 2.,3. i 4.razred srednje škole)
Odrasli:5 (25-35 g.)
Medijsko praćenje – zaokružiti i navesti:
Da (navedite koji mediji, priložite kopije članaka)
Obiteljski radio Ivanić, facebook stranica
Mjesto održavanja (ulica, trg, škola, vrtić i sl.)
Mali trg u Ivanić-Gradu
Novi Vinodolski
Selce

Svjetski dan Down sindroma i pravi dan proljeća
Klub mladih „Dabar“ , njih 14,obilježili su prvi dan proljeća i Svjetski dan osoba s Down sindromom. Tom prigodom su obuli šarene čarape i napravili druženje u prostoru Srednje škole Ivan Švear, gdje im se pridružila i ekipa prve pomoći iz Osnovne škole Đure Deželića.

Sportske igre mladih
16.05. je naša ekipa prve pomoći sudjelovala na 22.Sportskim igrama mladih na Zelenjaku u Ivanić-Gradu. Posjetili su nas učenici prvih razreda, te su naučili kako osobu staviti u bočni položaj, masažu srca, umjetno disanje, te su vidjeli kako se rade rane i saniraju. Bilo im je jako zanimljivo i poučno.
BICIKLIJADE
Dana 19. kolovoza u Ivanić Gradu se održavao 48. Memorijal Stjepan Grgac , članice našega kluba sudjelovale su u vidu pružanja prve pomoći, te su imale nekoliko ozlijeđenih, te su ih brzo sanirali. Sudjelovala dva službena vozila sa ekipama prve pomoći.

16.06.2018.g. održala se 16.biciklijada „Turističkim putevima – biciklom do zdravlja“ koju su organizirali Biciklistički klub Ivanić i Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad. Etapa se sastojala od ukupno 18 km i uzbrdo i nizbrdo, te je obuhvaćala ove ulice: Ivanić-Grad-Mali gradski trg(ispred Centra za posjetitelje)-Majdekova ulica-65.bataljuna-Caginec -ul Pavla Jelića-(Sobočani)-Graničarska- (Bešlinec)-Vinogradska- (Kloštar-Ivanić-centar) –Ul.Stjepana Radića- Vulinčeva –Savska ulica-Mali gradski trg-cilj(Ivanić-Grad). Prva etapa se sastojala od 8 km, te mali odbor uz okrijepu, te potom još 10 km.
Iako je na nekim mjestima etapa jako zahtjevna, zbog dugačkih uzbrdica, vrijeme nam je išlo na ruku, a niti ozlijeđenih nije bilo, te su svi sudionici uspješno odvezli čitavu etapu.
Nakon povratka, bilo je i proglašenje pobjednika, te podjela nagrada.
Ukupno je bilo 33 biciklista, s time da moramo posebno istaknuti tri biciklistice koje su nam došle iz Zagreba, s Trešnjevke, te su im do Ivanić-Grad trebala 3 sata vožnje, odvezle su cijelu našu etapu, te se ponovno na biciklima vratile. Bravo žene!!
Na cilju smo već tradicionalno podijelili zaslužene nagrade, ali ove godine nismo baš imali najmlađih sudionika i sudionica, te su nagrade dobili i nešto stariji sudionici. Svi koji su podigli svoje nagrade i potpisali privole za objavom njihovih osobnih imena, objavljujemo ih.
 1.mjesto – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 150,00 kn
 2.mjesto – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 100,00 kn
 3.mjesto – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 50,00 kn
 Najstariji bicikl – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 150,00 kn
 Najbrojnija obitelj – ručak u Ben Maru
 Najmlađi sudionici:
1. Jakov Injić
2. Jan Šipuš
3. Juraj Rođeš
 Najmlađe sudionice:
1. Jelena Gašparić
2. Katarina Pavelić
3. ________________
 Najstariji sudionici:
1. Damir Laudenbach
2. Nikola Pavelić
3. Zdravko Mlikotić
 Najstarije sudionice:
1. Marija Zubatović
2. Ivanka Borić
3. Vesna Gašparić
 Najbrojnija obitelj
1. Saša, Lovro i Josip Andruza
 Najstariji bicikl:
1. Zdravko Mlikotić
Još se zahvaljujemo policiji i djelatnicima Komunalnog centra, te članovima Biciklističkog kluba Ivanić koji su pazili na sigurnost u prometu, te obitelji Puriš koja je ugostila sve bicikliste.
JUMICAR
Program prometne kulture za najmlađe gdje smo se i mi priključili sa svojim članicama ekipe prve pomoći, koju su učenike educirale o prvoj pomoći. Od mjeseca ožujka do svibnja imali smo edukacije u 5 osnovnih škola na području Otoka Ivanića.
Međunarodni dan volontera
Povodom međunarodnog dana volontera, 05.prosinca je održano druženje s volonterima u Spomen domu u Ivanić – Gradu kako bi se zahvalili svima na velikodušnom radu koji nam tijekom cijele godine daruju naši volonteri. Nakon kratke prezentacije o radu našeg GDCK Ivanić – Grad podijeljene su zahvalnice te se svi skupa podružili uz kolače čaj i sok. Još jednom jedno VELIKO HVALA!

DRAGI NAŠI VOLONTERI
Svi Vi koji nesebično dajete sebe, svima vama čiji je i najmanji čin dobrote velik kao planina, jer ga dajete iskreno i od srca, svima vama čestitam vaš dan. Vi ste dokaz kako se znanjem, dobrotom, idejama, beskrajnom pozitivnom energijom, nesebičnošću, može pokretati svijet i pomagati potrebitima, te vam na tome neizmjerno HVALA
VAŠ GDCK IVANIĆ – GRAD

Provođenje mjere „Posebne obveze“
Zakon o sudovima za mladež predvidio je za maloljetne i mlađe punoljetne osobe, počinitelje kaznenih dijela, kao jednu od odgojnih mjera – Odgovjnu mjeru posebne obveze. Posebna obveza može biti izrečena od strane suca za mladež ili od državnog odvjetnika. Jedna od posebne obaveze je da se maloljetnik uključi u rad humanitarne organizacije.
U dogovoru sa Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad sa sudom u Velikoj Gorici izvršena je priprema za realizaciju ove aktivnosti sa kojom smo započeli krajem 2002. godine.
U 2018.g. zaprimili smo 3 osobe, koje su odradile 180 sati rada.

Rad za opće dobro
Krajem 2012.g. započeli smo s realizacijom rada za opće dobro.
U 2018.g. zaprimili smo jednu osobu sa 360 sati rada, te je ona odradila 188 sati u 2017.g., a 172 sata je odradila u 2018.g.

IX
INTERVENTNI TIMOVI I EKIPE ZA BRZI ODGOVOR NA KATASTROFE
PROJEKT GRADSKI – OPĆINSKI INTERVENTNI TIM
Projekt Gradski – Općinski interventni tim i Gradske – Općinske ekipe ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave u odgovoru na katastrofe. Tim je operativan, zajednica u svom okruženju imati ekipe ljudi (djelomično educirani) za prvavovremenu i učinkovitu reakciju na incidente i katastrofe koje se mogu dogoditi. Hrvatskog Crvenog križa je umrežio sve «Interventne timove» na nacionalnoj razini, pa će u slučaju velikih incidenata i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti timovi biti mobilizirani i poslani u pomoć na pogođeno područje. U takvim situacijama lokalna i područna samouprava može računati ne samo na «svoj tim» nego na nekoliko stotina obučenih ljudi. Te brojke i njihova znanja čine snagu vrijednu pažnje i ulaganja u opremanje i edukaciju od lokalne do nacionalne razine.
Ciljevi Hrvatskog Crvenog križa, vezano uz katastrofe su one grupe aktivnosti u kojima timovi Crvenog križa jesu ispomoć i nosioci kompletne aktivnosti.
To su: Služba traženja – evidentiranje svih osoba, pružanja informacija i povezivanje članova obitelji, Osiguranje smještaja u šatorskim naseljima, osiguranje madraca i posteljine za dvoranski smještaj, Osiguranje prehrane kroz poljske kuhinje uz osiguranje posuđa i pribora za jelo i piće, Osiguranje i distribucija humanitarne pomoći, Briga o posebnim kategorijama osoba (starije osobe, djeca, trudnice, kronični bolesnici), Osiguranje pitke vode za veliki broj ljudi; Osiguranje minimalnih zdravstvenih i sanitarnih uvjeta, Osiguranje dovoljnih količina krvi kroz evidencije o darivateljima krvi na području cijele Hrvatske i mogućnnostima poziva istih, Pružanje prve pomoći kroz osposobljene i uvježbane ekipe od osnovnoškolskog uzrasta, do ekipa odraslih (posebno uvježbane i opremljene ekipe), Psihosocijalna pomoć uvježbanih timova stručnjaka, Društveno socijalne aktivnosti u privremenom smještaju.
Velik broj djelatnika, aktivista i volontera osposobljenih, educiranih i istreniranih za krizne situacije, kao i mogućnost brze reakcije kroz kvalitetnu koordinaciju i mobilnost omogućuju da Hrvatski Crveni križ bude aktivni učesnik u saniranju posljedica bilo koje katastrofe koja može zadesiti neki grad ili šire područje.
Međunarodna povezanost i koordiniranost, te mogućnost mobiliziranja snaga više država ili regija još je jedna važna karakteristika koja Crvenom križu određuje značaj i mogućnost doprinosa u ovakvim situacijama.
Gradski – Općinski interventvni tim sastavljen je od volontera i djelatnika Hrvatskog Crvenog križa koji su djelomično educirani za intervencije u slijedećim područjima zaštite i spašavanja: prva pomoć, procjena situacije, služba traženja, organizacija prihvata i smještaja, osiguranje pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta, organizacija prehrane, psihosocijalna pomoć.
Osim interventnog tima koji je ustrojavan u prvoj fazi sa ukupno 20 osoba, u drugoj fazi ustrojavane su ekipe za prvu pomoć (6), ekipa za psihosocijalnu pomoć (6), ekipa za službu traženja (6), ekipa za prihvat i organizaciju smještaja (6), ekipa za prijem i raspodjelu humanitarne pomoći (6), ekipa za vodu i sanitaciju (5) i ekipa za zbrinjavanje osoba s posebnim potrebama (6) ili ukupno 7 ekipa sa 41 osobom.
Obuku su završili jedan predstavnik Službe traženja, jedan predstavnik psihosocijalne pomoći, dva predstavnika za vodu, sanitacije i komunikaciju, koordinator Županijskog tima Istok. Jedna osoba završila je obuku za instruktora u RH i EU, Jasminko Kranjčec.
OSPOSOBLJAVANJE TIMOVA I EKIPA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA
U cilju osposobljavanja članova interventnih timova i ekipa za djelovanje u izvanrednim situacijama i katastrofama GDCK organiziralo je ili sudjelovalo u slijedećim osposobljavanjima:
Od 20.-22.travnja na Jezeru Rakitje u Kampu Zagreb naši zaposlenici i volonteri, njih 3; Stjepan Fabijanić, Ivana Bajt i Ivica Ivanković, sudjelovali su na edukaciji interventnih timova u organizaciji Društva Crvenog križa Zagrebačke županije. Teme su bile: Jedinstveno pročišćavanje vode, podizanje šatorskog naselja i logistika u kriznim situacijama,a educirali su: Ivica Usmijani, Jasminko Kranjčec i Kristijan Katinić. U petak smo podigli šatorsko naselje, u subotu smo imali edukacije, a u nedjelju su došli Članovi Malog interventnog tima iz SŠ Jastrebarsko i OŠ Samobora, te su imali pokaznu vježbu podizanja šatora. Na edukaciji nas je bilo oko 35 članova int.timova, te smo ovom prilikom puno toga naučili, razmijenili iskustva i zabavili se.
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad je sudjelovalo na edukaciji koju je organiziralo Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije u Selcu od 14.09.-16.09.2018.g. sa temama: Psihosocijalna podrška, predavač Marija Juzbašić (HCK); Služba traženja- predavač Andrea-Silvija Hotujac (DCK Zagrebačke županije) i Prva pomoć – pristup mjestu nesreće – predavač dr.Ivica Cvetković. Sve teme su prezentirane na vrlo zanimljiv način, a sudionici su ili ponovili već stečeno znanje ili usvojili novo. Iz Ivanić-Grada sudjelovalo je ukupno 14 osoba, od čega je bilo 10 srednjoškolaca i 4 odrasle osobe. Odlično smo se zabavili, stekli nova prijateljstva, znanja i vještine, te jedva čekamo nove edukacije.

VJEŽBE TIMOVA I EKIPA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA
Članovi ŽIT-a Istok, GOIT-a Ivanić-Grad i ekipe učestvovale su u pripremi i realizaciji terensko-pokazne vježbe „Sava-Ivanić 2018.“održane 26.05.2018. godine u Lijevom Dubrovčaku.
Vježba je bila podijeljena u dva dijela, od 9.00 do 15.00 sati u Lijevom Dubrovčaku terenska vježba, a drugi dio od 16.00 do 17.00 sati na ustavi Prevlaka pokazni dio. Vježba je zamišljena da se odradi u stvarnim uvjetima, tako da su svi sudionici čekali kod kuće i nisu znali što ih na terenu čeka.
U 9.00 sati se podigao stožer Civilne zaštite Grada Ivanić-Grada, koji je započeo s radom dolaskom svih članova, a to je bilo u 9.45 sati, u Staroj školi u Lijevom Dubrovčaku. Na vježbi se radilo o poplavi, te su bile izrečene redovne mjere od poplava, ali se dogodilo i slijetanje vozila u Savu , a na terenu su bili vatrogasci, HGSS i Hrvatske vode. Uspjeli su spasiti jednu osobu iz vozila, a za dvije su ronioci tragali, jer se vozilo nalazilo u Savi. Hrvatske vode su nakon proglašenja izvanrednih mjera zatražile pomoć od 15-ak dobrovoljaca za izradu zečjih nasipa. Došlo je i do požara u kući, te su podignute i dodatne snage vatrogasaca.
U 10.35 sati podiže se i Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad, koji se pojavljuje vrlo brzo i odmah se bacaju na izradu sendviča, te podjelu istih po terenu. Služba traženja je popisala i dvojicu spašenih iz automobila koji su sletjeli u Savu.
U 11.04 podiže se i stožer Zagrebačke županije, te tako obavijesti dobivaju i tri društva CK sa istočne strane (Dugo Selo, Vrbovec i Sv.I.Zelina). U 12.35 dolazi Vrbovec i Dugo Selo, a u 12.50 i Sv.I Zelina. Svi su spremni i čekaju daljnje zadatke.
U 13.17 sati GDCK Duge Selo sa opremom za podizanje naselja odlazi na Ustavu Prevlaka, gdje podižu šator, te slažu krevete i klupe.
U 13.34 slijedi evakuacija gdje su nam u kratkim razmacima dovezli 24 evakuirane osobe. Od njih 24, 4 osobe su imale lakše ozljede, a 3 osobama je pružena psihosocijalna pomoć. Služba traženja je sve njih popisala, te su pušteni svojoj rodbini.
14.05 Stožer Zagrebačke županije traži da im se dostave sendviči i piće
U 14.30 stožer Zagrebačke županije traži da se pošalju dodatne snage na Ustavu Prevlaka sa pićem, te šaljem GDCK Sv.I.Zelinu
U 14.36 dovode spašena dva konja kod stožernog mjesta Crvenog križa, te stožer Grada Ivanić-Grada donosi odluku, pošto nisu ranjeni, već samo izmoreni, da ih se odvede u suhu štalu.
U 15.00 završava terenski dio vježbe, te pospremamo opremu i odlazimo na Ustavu Prevlaka.
Na Ustavi Prevlaka već je podignuto naselje, te se čeka početak vježbe. Rasporedili smo se da GDCK Dugo Selo i Ivanić-Grad odrade prvu pomoć, Službu traženja i Psihosocijalnu pomoć, a svi drugi da gledaju vježbu, pošto smo smjeli podići samo jedan šator, te nije bilo mjesta za sve.
U ovih sat vremena se prikazalo što se sve odvijalo u terenskom djelu.
U pripremi i realizaciji ispred GDCK Ivanić-Grad, sudjelovalo je 10 članova interventnog tima.
x.
PROVOĐENJE ZAJEDNIČKIH AKCIJA CRVENOG KRIŽA
Gradsko društvo Crvenog križa organizirano je uključeno u zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa.
Realizirane su slijedeće akcije:
Obilježavanje Međunarodnog Dana Crvenog križa (8.5.), Tjedna Hrvatskog Crvenog križa (8.-15.5.), Tjedna borbe protiv TBC (14.-21.9.), Solidarnost na djelu (listopad), Dana DDK (25.10.), Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama (15.11.-15.12.), Dan borbe protiv AIDS-a (1.12.) Tjedna solidarnosti (prosinac) i drugih značajnijih datuma i zajedničkih akcija.

Za svaku aktivnost Odbor usvaja poseban Program aktivnosti. Posebno su organizirane aktivnosti kako na Gradskom tako i na Županijskom i državnom nivou.
Realizirane su i slijedeće druge aktivnosti:
– učestvovanje u aktivnostima obilježavanja Dana Grada – učestvovanje u realiziranju biciklističke utrke Memorijal Stjepan Grgac, Bučijade u Ivanić – Gradu, Obiteljski sajmovi u Ivanić – Gradu, aktivnosti uz Dane Općina Kloštar Ivanić i Križ
– susret sa starijim stanovnicima iznad 90 godina i iznad 100 godina života

XI.
INFORMATIVNO – PROMIDŽBENA DJELATNOST
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad posebnu pažnju poklanja informativno-promidžbenoj djelatnosti. Dobrom suradnjom s Obiteljskim radiom Ivanić, lokalnim listom, Hrvatskim Crvenim križom, lokalnom samoupravnom. Obavješćujemo građane i članstvo Crvenog križa, a posebno mladež HCK o svim značajnijim akcijama Crvenog križa. Izdajemo priznanja i zahvalnice, letke, panoe, slike, plakate i provodimo druge akcije na planu informiranja i promidžbe aktivnosti Crvenog križa.
Posebno je organizirana suradnja prilikom akcija Crvenog križa kao što su: obilježavanje Dana i Tjedna Crvenog križa, akcije DDK, Dan DDK, sabirnih akcija “Solidarnost na djelu”, Tjedna borbe protiv TBC, Mjeseca borbe protiv ovisnosti, podjela humanitarne pomoći, socijalnog programa, akcije DDK, Svjetskog dana prve pomoći, Svjetskog dana borbe protiv TBC, Svjetskog dana dijabetičara i drugih aktivnosti Crvenog križa.
Informativno-promidžbenom djelatnošću Crveni križ upoznaje javnost o radu, zadaćama i ostvarenim rezultatima rada, potiće javnost za humanitarnim potrebama, popularizaciju dobrovoljnog davalaštva krvi i promicanje značaja Crvenog križa.

XII.

MEĐUNARODNE I DRUGE SURADNJE
Gradsko društvo Crvenog križa djelatnosti međunarodne i druge suradnje posvetilo je potrebitu pažnju.
Suradnja sa Glavnim odborom HCK, Stručnom službom HCK, Caritasom i međunarodnim humanitarnim organizacijama bilo je kontinuirano.
Zbog informiranja o radu društva, promidžbe akcija, traženja pomoći u rješavanju humanitarnih, socijalnih, materijalnih, prostornih, financijskih i drugih problema Gradskog društva, posebnu pažnju posvetilo je suradnji sa gradonačelnikom Grada Ivanić Grada i Gradskim vijećom i načelnicima općina Križ i Kloštar Ivanić.
Dobra suradnja prisutna je sa Domom zdravlja, sanitarnom inspekcijom, osnovnim i srednjom školom, Otvorenim učilištem, Zavodom za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Zagrebačkom županijom, sponzorima i mnogobrojnim udrugama i sa Centrom za socijalnu skrb.
XIII.

DONACIJE
Datum Opis Osoba KG
05.01. Dukatono 37 5,4
Dukatos kava-čok 45 45
Kajmak 45 48
Ricotta 42 18
16.01. Kiselo mlijeko 46 180
Dukatos čoko-kava 57 27
Dukatos kokos-badem 50 27
Dukatos naranča-cimet 48 27
Dukatos ribizl-cimet 57 27
Dukatos jagoda-crveno voće 19 58
Dukatos tropsko voće i đumbir 20 53
28.02. Dukat šumsko voće,višnja 39 50,25
Mozzarela 36 45
14.03. Bio aktiv šumsko voće 96 52,67
05.04. Sensia natur 50 13,2
Mozzarela 12 19,2
Mozzarela 50 7,5
04.05. Acidofilno mlijeko 8 48
Sensia žitarice i med 28 73,9
Sensia nature 38 198
Tekući jogurt 8 48
Sensia vanilija 28 30,7
12.06. Dolce mousse čokolada 85 168
26.09. Mortadela 23 27

UKUPNO 967 1.296,82
Projekt „Razvoj školskog volontiranja uspostavom mreže
volonterskih klubova Crvenog križa“
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad je bio partner u projektu ,,RAZVOJ ŠKOLSKOG VOLONTIRANJA USPOSTAVOM MREŽE VOLONTERSKIH KLUBOVA CRVENOG KRIŽA” referentnog broja UP.04.2.1.01.0080. financiranog unutar natječaja Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2O2O. iz Europskog socijalnog fonda. Projekt provodi Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije u partnerstvu s Udrugom Glas mladih Križevci, OŠ lvan Benković iz Dugog Sela te SS Jastrebarsko. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.040 386,07 kuna te je u 100% iznosu sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda.
Cilj projekta je uključivanje učenika u humanitarne, edukativne i socijalno osjetljive volonterske programe na području Zagrebačke županije. U projektu sudjeluje 8 koordinatora volontera Gradskih društava Crvenog križa, 32 mentora volontera iz 32 škole, 160 učenika volontera te županijski koordinator volontera. Projekt se provodi na području cijele Zagrebačke županije, a traje od 1.6.2017. do 31.10.2018. godine. Nositelj projekta je Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije. Provođenjem projekta se povećao broj učenika volontera, a time i unaprijedila kvaliteta programa društava Crvenog križa i školskog volontiranja. U sklopu projekta su osmišljena i provedena tri nova volonterska programa: Mali interventni timovi, Vršnjačka podrška učenicima i djeci migrantima te Klinci čuvalice životinja. Za aktivno i kvalitetno volontiranje u navedenim programima, učenicima su bile potrebne specifične vještine koje su usvojili na edukativnim kampovima u Domu Crvenog križa na Sljemenu (vještine u kriznim situacijama, metode rada s mladim učenicima, specifičnosti rada i podrške djeci migrantima, postupanje sa životinjama). Tijekom šestomjesečnog trajanja pojedinih programa, mentori, koordinatori i učenici sudjelovali su na mjesečnim druženjima volontera radi upoznavanja i razmjene međusobnih iskustava na projektu. Sudjelovanjem u volonterskim programima, učenici volonteri su stekli nova iskustva i vještine van područja redovnog školovanja te razvili empatiju za ljude i životinje. Svoje iskustvo i dojmove svi su sudionici (mentori, koordinatori lokalnih područja i učenici) podijelili na Završnom kampu koji se održao početkom rujna u Domu Crvenog križa u Novom Vinodolskom.
S našeg područja u projektu su sudjelovale 3 osnovne škole i to: OŠ Đure Deželića i OŠ Stjapana Basaričeka iz Ivanić-Grada i OŠ Milke Trnine iz Križa. Za program Klinci čuvalice životinja su se odlučili škola S.Basaričeka i M.Trnine, a za program Vršnjačka podrška učenicima i djeci migrantima se odlučila škola Đ.Deželića. U projektu je sudjelovalo ukupno 18 učenika, 3 mentora volontera iz škola, te 1 koordinator volontera GDCK Ivanić-Grad. Ukupno smo odvolontirali 367 sati. Svi su iz ovog projekta odnijeli puno iskustva o volontiranju i pomaganju bližnjima, te će i nadalje nastaviti s volontiranjem u svojoj školi i zajednici.

Iz ovog projekta javila se ideja izrade kućice za mace lutalice u kojoj će biti smještene kućice od stiropora, koja je dana 14.studenog i postavljena, kako bi mace imale sklonište od nadolazeće zime. GDCK Ivanić-Grad financirao je izgradnju vanjskog dijela nastambe za mace u koji su smještene stiroporne manje kućice, a volonteri GDCK Ivanić – Grad su to izgradili. U izgradnji stiropornih kućica sudjelovali su učenici OŠ Stjepana Basaričeka, te knjižničarka Vesna Seletković i njihova ravnateljica Vlatka Koletić koja je također pripomogla u izgradnji kućica, te djeca koja su sudjelovala u projektu Društva Crvenog križ Zagrebačke županije „Klinci čuvalice životinja“ . Udruga Zlatno doba Ivanić-Grad u suradnji s Vesnom sve su to osmislili
XIV.
FINANCIRANJE I PROSTORNO MATERIJALNI UVJETI ZA RAD DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
PROSTORNO
Gradsko društvo Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i javnim ovlastima, kao što je vidljivo i iz izvješća, realizira mnogobrojne aktivnosti. Za realizaciju postojećih aktivnosti i onih koje bismo mogli realizirati, međutim i dalje ne posjedujemo dovoljno odgovarajućeg prostora za rad. U Spomen domu Alojza Vulinca u Vulinčevoj 30, koristimo pet kancelarija za rad , te prostoriju na katu za arhivu.
Sve ostale aktivnosti realiziraju se u prostorima «kućice» u Školskoj bb. Djelatnici i volonteri su poduzeli radove obnavljanja interijera kućice tijekom ljeta. Obnovljeni su i okrečeni zidovi. Promijenjena je podna obloga, postavljen je laminat. Prostor je opremljen adekvatnim namještajem te je sada prostor konačno u cijelosti prilagođen za susrete većeg broja ljudi koji se u njemu bave raznim aktivnostima. Također je obnovljena i kuhinja koja čini integralni dio spomenutog prostora.
U kućici se realizira projekt za osobe sa invaliditetom, Klub mladih HCK sa svim svojim projektima, slaganje i podjela humantiarne pomoći, priprema ekipa podmlatka i mladih iz prve pomoći i razne druge aktivnosti.
U 2018. godini ponovno su pokrenuti dogovori s Ministarstvom socijalne politike i mladih, Gradom Ivanić-Gradom, Centrom za socijalnu skrb i GDCK Ivanić-Grad o sufinanciranju i dovršavanju zgrade CK i Centra za socijalnu skrb. Razgovarali smo s Ministarstvom da oni preuzmu drugi kat na novoj zgradi, te su za sada pozitivno reagirali. Čekamo daljnje dogovore.
MATERIJALNO
Iako smo se uspjeli u posljednje vrijeme doopremiti za rad, još uvijek nedostaje opreme za edukaciju građana (AVD uređaji, pojas za heimlichov hvat, i sl.), a naročit je neodostatak opreme za katastrofe i druge masovne nesreće (isušivači, poljski kreveti, osobna oprema, i sl.)

ODBOR GRADSKOG DRUŠTVA
CRVENOG KRIŽA
IVANIĆ-GRAD