(1683)

Na temelju članka 28. Statuta Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad (broj: 260/2015 od 28. 9. 2015.), Odbor Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad na svojoj 3. sjednici održanoj 24. 2. 2022. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog dru­štva Crvenog križa Ivanić-Grad, na man­dat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi

– vozačka dozvola B-kategorije

– poznavanje rada na računalu.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj osoba koja se javlja na natječaj za ravnatelja, dužna je priložiti uz dokaze o ispunjavanju uvjeta i druge dokumente, i to:

– životopis

– domovnicu (može i preslik)

– preslik diplome kojom se dokazuje stručna sprema

– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

– uvjerenje da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

– preslik vozačke dozvole

– motivacijsko pismo

– pisani prijedlog Programa rada GDCK Ivanić-Grad za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu (nalazi se na stranici: www.hck.hr – »Tko smo« – Natječaj)

– svjedodžbu – dokument o završenoj školi – tečaju za poznavanje rada na računalu.

Kandidati koji su već obnašali dužnost ravnatelja, dužni su osim navedene dokumentacije, dostaviti i:

– izvješće o radu ravnatelja tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu

– pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu (P-1 obrazac)

– potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje.

Pisane prijave na javni natječaj s traženim priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od objave na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad, Vulinčeva 30, 10310 Ivanić-Grad, uz naznaku: »Natječaj za izbor ravnatelja/ice«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Gradsko društvo Crvenog
križa Ivanić-Grad