STATUT GDCK IVANIĆ-GRAD

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
IVANIĆ-GRAD

S T A T U T

HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA-GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
IVANIĆ-GRAD

Ivanić-Grad, rujan 2015. godine.

Nacrt prijedloga

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/2010), članka 57. Statuta Hrvatskog Crvenog križa koji je donijela Skupština Hrvatskog Crvenog križa na 2. sjednici 21. saziva dana 2. srpnja 2015. godine i članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/2014), Skupština Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad na sjednici održanoj dana 28.9. 2015. godine donijela je

STATUT
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija (Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru, Konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima, Konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata) od 12. kolovoza 1949. godine i njihovim Dopunskim protokolima (Dopunski protokol o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba i Dopunski protokol o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba od 8. lipnja 1977. godine te Dopunski protokol o dodatnom znaku raspoznavanja od 8. prosinca 2005. godine) kojih je Republika Hrvatska stranka, Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca:

HUMANOST
Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

NEPRISTRANOST
Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.

NEUTRALNOST
Da bi očuvao povjerenje svih, pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

NEOVISNOST
Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.

DOBROVOLJNOST
Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.

JEDINSTVO
U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom teritoriju.

UNIVERZALNOST
Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju jednak položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja, svjetski je pokret.

Opće odredbe

Članak 1.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad djeluje na području grada Ivanić-Grada i općina Križ i Kloštar Ivanić
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad zastupaju i predstavljaju predsjednik i ravnatelj Gradskog društva Crvenog Križa Ivanić-Grad.
Udruga nosi naziv:“ Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad“
Skraćeni naziv udruge glasi: GDCK Ivanić-Grad.
Sjedište Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad je Ivanić-Gradu, Vulinčeva 30.
Odluku o promjeni sjedišta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad donosi Skupština.
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad je neprofitna pravna osoba.

Članak 2.

Znak Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad identičan je znaku Hrvatskog Crvenog križa. To je crveni križ na bijelom polju, koji se koristi u skladu sa Ženevskim konvencijama (Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru, Konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima, Konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata) od 12. kolovoza 1949. godine i njihovim Dopunskim protokolima (Dopunski protokol o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba i Dopunski protokol o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba od 8. lipnja 1977. godine te Dopunski protokol o dodatnom znaku raspoznavanja od 8. prosinca 2005. godine) kojih je Republika Hrvatska stranka (dalje u tekstu: Ženevske konvencije i Dopunski protokoli), Pravilima o upotrebi znaka Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca u nacionalnim društvima (izmijenjenim i dopunjenim 1991. godine), Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu i drugim propisima te rezolucijama Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o korištenju znaka i naziva crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala.
Znak Hrvatskog Crvenog križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad kao ustrojstvenog oblika Hrvatskog Crvenog križa je križ jednakih krakova crvene boje, koji se grafički izražava s pet jednakih kvadrata, na bijeloj podlozi s natpisom „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad“.
Znak Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad oblikuje se kao logo vodoravnog i/ili kružnog oblika.
Vodoravni logo sadrži crveni križ na bijeloj podlozi i tekst „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad! Kružni logo sadrži crveni križ na bijeloj podlozi, dvije koncentrične kružnice i tekst „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad“. Crveni križ nalazi se u sredini, unutar dviju kružnica.
Zastava Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad je bijele boje pravokutnog ili kvadratnog oblika sa znakom crvenog križa u sredini. Znak crvenog križa je veličine razmjerne veličini zastave. Vodoravno u prostoru donje trećine zastave ili kružno oko znaka crvenog križa na sredini zastave upisuje se natpis „Hrvatski Crveni križ GDCK Ivanić – Grad“
Pečat Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad je okrugla oblika sa znakom crvenog križa u sredini otisnut crvenom bojom, a uz rubni dio pečata je natpis: „Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad“

Rodna neutralnost izraza

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Ciljevi Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad

Članak 4.

Osnovni ciljevi Hrvatskog Crvenog križ Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad su:
– ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim,
tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama,
– doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture
građana,
– poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne
sigurnosti građana.
Ostvarenju ciljeva iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad pristupa poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

Javne ovlasti i djelatnosti

Članak 5.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad ( dalje u tekstu: GDCK Ivanić-Grad) provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola , Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalno društvo Crvenog križa.
GDCK Ivanić-Grad, samostalno i kao dio Hrvatskog Crvenog križa, pomaže tijelima javne vlasti na području humanitarnog djelovanja.
GDCK Ivanić-Grad obavlja sljedeće javne ovlasti i djelatnosti:

1. izvršava obveze Republike Hrvatske iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola u dijelu poslova koji su mu povjereni a u vrijeme mira priprema se za djelovanje u slučaju oružanog sukoba za obavljanje zadaća sukladno odredbama Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola u korist svih civilnih i vojnih žrtava;

2. zastupa i promiče temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (dalje u tekstu: Međunarodni pokret) kao i međunarodno humanitarno pravo te nadzire njihovu primjenu u oružanim sukobima, zalaže se za zaštitu svih žrtava i zaštitu ljudskih prava; surađuje s državnim tijelima u cilju poštivanja međunarodnog humanitarnog prava i zaštite znaka crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala;

3. organizira i vodi Službu traženja koja obavlja poslove traženja te aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza između članova obitelji razdvojenih zbog oružanih sukoba i drugih situacija nasilja, prirodnih i ljudskim djelovanjem uzrokovanih katastrofa, migracija i drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje. U Središnjem uredu Hrvatskog Crvenog križa ustrojen je i djeluje Nacionalni ured Službe traženja, koji u slučaju oružanog sukoba, obavlja zadaće Ureda za informiranje sukladno odredbama Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima i Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u ratu od 12. kolovoza 1949. godine i članka 9. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu; obavlja i aktivnosti u skladu sa Strategijom obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koju je usvojilo Vijeće izaslanika Međunarodnog pokreta 2007. godine;

4. traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (dalje u tekstu: Međunarodna federacija), Međunarodnog odbora Crvenog križa, nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, međunarodnih organizacija i drugih donatora za potrebe na području Republike Hrvatske u izvanrednim situacijama;

5. pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti u Republici Hrvatskoj za pomoć osobama u potrebi i žrtvama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija u zemlji i svijetu te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe;

6. sudjeluje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama oružanih sukoba i drugih situacija nasilja, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija u zemlji i svijetu u suradnji s Međunarodnim odborom Crvenog križa i Međunarodnom federacijom, nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, humanitarnim agencijama Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugima;

7. učestvuje u oblikovanju doktrine prve pomoći, brine o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama te primjeni u svim programima edukacije na području Republike Hrvatske;

8. obavlja osposobljavanje i obnovu znanja za pružanje prve pomoći za građane u svakodnevnom životu, prometnim i drugim nesrećama; za djecu i mlade na školovanju; pripadnike spasilačkih ekipa, pripadnike vatrogasnih postrojbi i policije, volontere Hrvatskog Crvenog križa i drugih; organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja instruktora, predavača i ispitivača prve pomoći i o tome vodi evidenciju;

9. sudjeluje u provedbi programa prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila i vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja predavača i ispitivača iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći, i o tome vodi evidenciju;

10. provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu;

11. promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja davatelje i vodi o njima evidenciju, utvrđuje mjerila za priznanja dobrovoljnim davateljima krvi i dodjeljuje im potvrde i priznanja;

12. provodi, na temelju međunarodno prihvaćenih standarda, spašavanje života na vodi i ekološku zaštitu priobalja; provodi tečajeve za osposobljavanje spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja; vodi evidenciju o osposobljenosti spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja te provodi obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca; donosi pravila i standarde za rad spasilačkih postaja i provodi procjenu rizika na kupalištima; provodi projekte s ciljem podizanja razine svijesti građana o opasnostima i rizicima povezanim s vodom i ekološkoj zaštiti priobalja;

13. ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća, epidemija te oružanih sukoba i drugih situacija nasilja za poslove: procjene situacije i koordinacije aktivnosti, prve pomoći, službe traženja, zaštite i spašavanja života na vodi, higijensko-epidemiološke zaštite, njege povrijeđenih i oboljelih, socijalnog rada, psihosocijalne potpore stanovništvu, pripreme i organizacije izmještajnih centara, pripreme i raspodjele hrane u terenskim uvjetima, prihvata i raspodjele humanitarne pomoći, osiguranja komunikacija, tehničke pomoći, logistike, osiguranja pitke vode i minimuma sanitarnih uvjeta, informiranja stanovništva, posebno djece i mladih, o ponašanju u slučaju izvanrednih situacija; može provoditi aktivnosti ili (pružati pomoć) u cilju sprječavanja nezgoda i nesreća na javnim okupljanjima, kulturnim i sportskim manifestacijama, natjecanjima i drugo; ekipe se uključuju u educiranje u sustav civilne zaštite prema posebnim propisima;

14. provodi kontinuirano informiranje i obučavanje stanovništva, a posebno djece i mladih o opasnosti od mina i drugih eksplozivnih naprava;

15. sudjeluje u prihvatu, smještaju, organizaciji života i poduzimanju drugih mjera koje pridonose zbrinjavanju ugroženog i nastradalog stanovništva;

16. radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informiranju svojih članova i drugih građana, a posebno djece i mladih; potiče i osposobljava ih za zdravstvenu samozaštitu i suzaštitu, kao i pružanje pomoći građanima; sudjeluje u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika;

17. organizira prijevoz, pruža usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga (kuhinje Hrvatskog Crvenog križa, dostava hrane u kuću, usluge u centrima, odmaralištima i kampovima Hrvatskog Crvenog križa, škola u prirodi, obuka neplivača, oporavak djece i mladeži iz socijalno ugroženih obitelji i članova Hrvatskoga Crvenog križa i dr.) te usluge iste vrste za svoje članove, članove Crvenog križa i Crvenog polumjeseca drugih država ili međunarodnih organizacija, osobito u sklopu međunarodne razmjene i programa edukacije, odgoja i osposobljavanja djece, mladih i stanovništva za obavljanje zadaća Crvenog križa; pružanje navedenih usluga bez obzira na vrijeme trajanja, ne smatra se turističkom i ugostiteljskom djelatnošću;

18. organizira službu za njegu i pomoć u kući bolesnim i nemoćnim, osposobljava djelatnike za rad u toj službi te obučava za njegu bolesnika članove obitelji i ostale građane;

19. organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe, prijevoz osoba s invaliditetom, kroničnih bolesnika, starih i nemoćnih te osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, dobrovoljnih davatelja krvi i članova Crvenog križa;

20. provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba, osoba s posebnim potrebama te osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju (osobni asistenti) putem mobilnih timova i ostalih vidova pomoći u lokalnim zajednicama te pruža i druge organizirane oblike pomoći kao što su poludnevni i cjelodnevni boravci, smještaj i prenoćišta za beskućnike i slično;

21. radi na prevenciji i edukaciji o sprečavanju nesreća u prometu (prijevoz u potrebi) s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća;

22. organizira razne oblike solidarnosti i međusobnog pomaganja građana;

23. organizira i provodi programe humanističkog odgoja djece i mladih, radi na usvajanju vrlina solidarnosti, nepristranosti i suosjećanja, promiče poštovanje ljudskog bića i života, potiče razvoj samopoštovanja te pridonosi razvoju životnih vještina (dobre komunikacije, mirnog rješavanja sukoba, timskog rada i suradnje i slično), promiče značaj volonterskog rada, organiziraju provođenje slobodnog vremena djece i mladih kroz klubove, kampove, odmarališta, izletišta, igraonice, radionice i slično;

24. u suradnji s HCK oko organiziranja i provodbe programa pomoći i zaštite tražitelja azila, azilanata i drugih skupina migranata u potrebi i žrtava trgovanja ljudima, te informiranjem i edukacijom radi na podizanju svijesti stanovništva, posebno djece i mladih;

25. druge poslove, programe i projekte za opće dobro utvrđene zakonima i drugim propisima.

Programske djelatnosti GDCK Ivanić-Grad provodi za opće dobro, a dobit koja se ostvari koristi se isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti u skladu s ovim Statutom.
Odnosi GDCK Ivanić-Grad kao osnivača ustanova i trgovačkih društava, domova, odmarališta, prenoćišta i dr. uređuju se izjavom ili društvenim ugovorom o osnivanju.
GDCK Ivanić-Grad obavlja javne ovlasti i djelatnosti utvrđene ovim Statutom sukladno potrebama lokalnih zajednica i Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu osiguranim sredstvima. Obavlja i druge programe koji su posebno ugovoreni i za koje su osigurana dodatna sredstva, a koji nisu u suprotnosti s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta.

Članak 6
.
U svrhu ostvarivanja ciljeva i izvršavanja djelatnosti propisanih člankom 4. i 5. ovog Statuta, GDCK Ivanić-Grad može obavljati gospodarske djelatnosti sukladno posebnim propisima.

Članak 7.
GDCK Ivanić-Grad ostvaruje neposrednu suradnju i ima pravo, ali i obvezu zastupati članstvo i njegove interese pri Društvu Crvenog križa Zagrebačke županije i Hrvatskom Crvenom križu te pri institucijama i tijelima na području djelovanja.
GDCK Ivanić-Grad u javnom životu Grada Ivanić-Grada i Općina Križ i Kloštar Ivanić na području svoga djelovanja, djeluju na osnovu temeljnih načela Međunarodnog pokreta i neovisno je u svom djelovanju.
Iznimno od članka 1. stavka 2. GDCK Ivanić-Grad može djelovati izvan svog područja djelovanja, ukoliko je riječ o organiziranoj aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, zajedničkom programu dvaju ili više društava ili na poziv drugog društva, o čemu će izvijestiti Središnji ured.
GDCK Ivanić-Grad surađuje s tijelima vlasti Grada i Općina Križ i Kloštar Ivanić na poslovima zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, obrane, civilne zaštite i dr. u svojstvu povlaštenog partnera na temelju odredbi Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te preuzetih međunarodnih ugovora i zaključaka konferencije Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.
GDCK Ivanić-Grad surađuje s drugim udrugama i institucijama koje promiču i ostvaruju srodne humanitarne ciljeve i programe.

Javnost rada
Članak 8.

Rad GDCK Ivanić-Grad i njegovih tijela je javan.
Javnost rada osigurava se kontinuiranim internim izvješćivanjem članstva (na sjednicama tijela, pisanim izvješćima, neposrednim susretima i drugo), izvješćivanjem šire javnosti putem sredstava javnog priopćavanja o radu GDCK Ivanić-Grad ili na drugi prikladan način.
Iznimno sjednice određenih tijela mogu biti zatvorene kad se raspravlja o osobnim podacima za pojedine članove, a koji bi tim članovima mogli nanijeti moralnu i materijalnu štetu. Isključenje javnosti može također biti u slučaju razmatranja predmeta Službe traženja i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Članstvo
Članak 9.

Članovi GDCK Ivanić-Grad mogu biti fizičke i pravne osobe.
Članstvo u GDCK Ivanić-Grad je dobrovoljno. Član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Pravna osoba svoje članstvo u udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.
Članovi GDCK Ivanić-Grad su:
– punoljetne poslovno sposobne osobe (aktivni članovi),
– dobrovoljni davatelji krvi,
– mladi članovi,
– potporni (pomažući) i
– počasni članovi.

Aktivni članovi su osobe koje su spremne sudjelovati u radu GDCK Ivanić-Grad i plaćati članarinu.
Dobrovoljni davatelji krvi su članovi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu.
Mladi članovi GDCK Ivanić-Grad su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti (u daljnjem tekstu: mladi članovi) koji su spremni sudjelovati u radu GDCK Ivanić-Grad i plaćati članarinu. Mlade osobe od 18 do 30 godina starosti mogu izabrati žele li biti aktivni ili mladi članovi GDCK Ivanić-Grad Potporni (pomažući) članovi GDCK Ivanić-Grad pomažu GDCK Ivanić-Grad u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).
Počasni članovi GDCK Ivanić-Grad su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju GDCK Ivanić-Grad a imenuje ih Odbor GDCK Ivanić-Grad
Odbor GDCK Ivanić-Grad može predložiti Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa imenovanje počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa za osobe koje su svojim dobrotvornim radom i osobitim zalaganjem doprinijele općem razvoju Hrvatskog Crvenog križa i Republike Hrvatske.

Svi članovi GDCK Ivanić-Grad dužni su prihvatiti i poštivati Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut Hrvatskog Crvenog križa, ovaj Statut, Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa i temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. U slučaju nepoštivanja navedenog pokreće se i provodi postupak odgovornosti.
GDCK Ivanić-Grad dužno je voditi popis članova, elektronički ili na drugi prikladan način. Podaci o članu se u popis članova unose sa pristupnice. Popis članova obvezno sadrži podatke o:
– osobnom imenu (nazivu),
– osobnom identifikacijskom broju (OIB),
– datumu rođenja,
– datumu pristupanja društvu,
– kategoriji članstva,
– datumu prestanka članstva u društvu i
– druge podatke, ukoliko se to smatra potrebnim.

Za maloljetne članove GDCK Ivanić-Grad kao i za punoljetne članove lišene poslovne sposobnosti primjenjuju se odredbe posebnih propisa.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 10.

GDCK Ivanić-Grad obavlja učlanjenje članova iz članka 9. stavka 1. ovog Statuta i izdaje im člansku iskaznicu.
GDCK Ivanić-Grad učlanjuje svoje potporne i počasne članove i izdaje im člansku iskaznicu.
Iskaznicu o počasnom članstvu u Hrvatskom Crvenom križu nakon imenovanja izdaje Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.
Visinu članarine, način plačanja i druga pitanja vezana za članstvo određuje se Odlukom Skupštine HCK.

Članak 11.

Članovi GDCK Ivanić-Grad iz članka 9. stavka 4., 5. i 6. (mladi aktivni) koji redovito plaćaju članarinu, potporni i počasni članovi GDCK Ivanić-Grad imaju sljedeća prava i dužnosti:
– birati i biti biran,
– sudjelovati u radu tijela GDCK Ivanić-Grad Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i Hrvatskog Crvenog križa u koja su birani,
– pravo sudjelovati na sjednicama skupština GDCK Ivanić-Grad ukoliko su izabrani u skupštine i tijela na višoj razini organiziranosti, bez prava glasa,
– pravo govora i pravo predlaganja u okviru dnevnog reda na skupštini i drugim tijelima društava Crvenog križa,
– neposredan utjecaj na program rada i razvoj društva Crvenog križa,
– dužnost zaštite interesa društva Crvenog križa,
– dužnost osobnog osposobljavanja za izvršavanje zadaća i neposrednog sudjelovanja u aktivnostima i akcijama Crvenog križa,
– dužnost unapređenja i širenja temeljnih načela Međunarodnog pokreta,
– dužnost podmirivanja utvrđenog članskog doprinosa.

Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa imaju pravo sudjelovati, bez prava glasa, na sjednicama skupštine GDCK Ivanić-Grad

Članak 12.

Mladi GDCK Ivanić-Grad imaju sljedeća prava i dužnosti:
– prema svojim mogućnostima sudjelovati u aktivnostima Crvenog križa i humanitarnim akcijama, a posebno akciji solidarnosti i pružanja konkretne pomoći starim, bolesnim i osobama s invaliditetom, akcijama usmjerenim na očuvanje prirodnog okoliša i promicanju zdravog načina života;
– redovno se osposobljavati za pomaganje u ostvarenju zadaća Crvenog križa u skladu s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta i razvoju humanih osjećaja uzajamnosti i solidarnosti.

Učlanjivanje mladih GDCK Ivanić-Grad te uključivanje i sudjelovanje u aktivnostima i humanitarnim akcijama uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 13.
Članstvo u GDCK Ivanić-Grad prestaje:
– istupom iz članstva po osobnoj volji,
– nepodmirivanjem članskog doprinosa duže od dvije godine,
– smrću člana,
– isključenjem zbog ponašanja štetnog za ugled GDCK Ivanić-Grad, Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i Hrvatskog Crvenog križa i ponašanja suprotnog odredbama ovog Statuta te kršenja temeljnih načela Međunarodnog pokreta i Etičkog kodeksa Hrvatskog Crvenog križa.
Istup iz članstva po osobnoj volji mora biti u pisanom obliku.
Prestankom članstva i isključenjem člana prestaju i sva prava vezana uz članstvo u GDCK Ivanić-Grad i Hrvatskom Crvenom križu.
O isključenju člana odlučuje Odbor GDCK Ivanić-Grad
Na odluku o isključenju isključeni član ima pravo žalbe. O žalbi isključenog člana odlučuje Skupština GDCK Ivanić-Grad. Odluka Skupštine GDCK Ivanić-Grad je konačna. O odluci Skupštine GDCK Ivanić-Grad član će biti obaviješten u pisanom obliku.

Članak 14.

U GDCK Ivanić-Grad posebna pažnja se posvećuje volontiranju.
Volonteri GDCK Ivanić-Grad su osobe koje dobrovoljno ulažu svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u aktivnostima Crvenog križa za opću dobrobit ili dobrobit druge osobe, bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.
U odnosu na volontiranje neposredno se primjenjuju odredbe posebnih propisa i odredbe ovoga Statuta.
Način rada volontera u Hrvatskom Crvenom križu i druga pitanja vezano za volontiranje uredit će se posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor HCK.

Unutarnji nadzor

Članak 15.

Članovi GDCK Ivanić-Grad sami nadziru rad društva.
Ako član smatra da je GDCK Ivanić-Grad povrijedilo Statut ili drugi opći akt društva ili Statut Hrvatskog Crvenog križa, ovlašten je na to upozoriti Odbor društva GDCK Ivanić-Grad, odnosno Glavni odbor HCK te zahtijevati da se nepravilnosti otklone u roku 30 dana.
U suprotnom član može poduzeti mjere sukladno Zakonu o udrugama.

Unutarnji ustroj

Članak 16.

GDCK Ivanić-Grad može imati ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti i to :
– osnovna i područna društva Crvenog križa,
– mjesna i općinska društva Crvenog križa, s područja Općina Križ i Kloštar Ivanić
– mjesna društva sa području Grada Ivanić-Grada
– aktive DDK,
– osnovna društva mladih,
– aktive mladih formirane po mjestu rada, stanovanja ili školovanja,
– terenske jedinice, sekcije i drugo.

Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika donosi Odbor GDCK Ivanić-Grad
Ustrojstveni oblici GDCK Ivanić-Grad ne moraju imati Statutom utvrđena tijela, osim predsjednika, kao osobu ovlaštenu za predstavljanje.

Članak 17.

Mladi GDCK Ivanić-Grad posebno se organiziraju po školama, višim i visokim učilištima u osnovna društva Crvenog križa mladih. Osnovna društva Crvenog križa mladih tvore ogranci članova nižih i viših razreda osnovnih škola, odnosno ogranci razreda srednjih škola, a na višim i visokim učilištima ogranci pojedinih godina studija.
Mladi svojom djelatnošću sudjeluju i pri drugim ustrojstvenim oblicima, odnosno u radu mjesnog ili općinskog društva Crvenog križa bez pravne osobnosti odnosno, GDCK Ivanić-Grad.

Članak 18.

GDCK Ivanić-Grad objedinjuje, koordinira i unapređuje rad svojih članova i ustrojstvenih oblika, te razvoj i provedbu programskih djelatnosti u Gradu Ivanić-Gradu i Općinama Križ i Kloštar Ivanić.
Međusobni odnosi unutar GDCK Ivanić-Grad temelje se na vertikalnoj povezanosti, subordinaciji i odgovornosti za realizaciju ustanovljenih programa i aktivnosti .
Cilj tako ustanovljenog odnosa je očuvanje jedinstva Hrvatskog Crvenog križa i njegovo kadrovsko i materijalno jačanje.

Pokrovitelj GDCK Ivanić-Grad

Članak 19.

GDCK Ivanić-Grad za rad i djelovanje u svojoj humanitarnoj misiji može imati pokrovitelja.
Pokrovitelj GDCK Ivanić-Grad može biti fizička i pravna osoba.
Zamolbu za prihvaćanje pokroviteljstva upućuje Odbor. Odluka o prihvaćanju pokroviteljstva proglašava se na Skupštini GDCK Ivanić-Grad na svečani način.

Tijela GDCK Ivanić-Grad

Članak 20.
GDCK Ivanić-Grad ima ova tijela:
– Skupštinu,
– predsjednika i potpredsjednike,
– Odbor,
– Nadzorni odbor i
– ravnatelja.
Djelokrug rada navedenih tijela utvrđuje se ovim Statutom.

Članak 21.

Izbor, kandidacijski postupak, etička izjava, sukob interesa, opoziv i druga pitanja vezana za izbor članova i zastupnika u tijela Hrvatskog Crvenog križa i tijela ustrojstvenih oblika uredit će se posebnim pravilnikom koji donosi Skupština Hrvatskog Crvenog križa.
Članovi izabrani u tijela GDCK Ivanić-Grad Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i Hrvatskog Crvenog križa djelovat će stalno u interesu Hrvatskog Crvenog križa. U slučaju da član tijela GDCK Ivanić-Grad, Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i Hrvatskog Crvenog križa bude izabran na visoku funkciju u tijelu javne vlasti ili političke stranke, osigurat će da njegov rad nije u sukobu interesa (stavljanje funkcije u mirovanje) s djelovanjem Hrvatskog Crvenog križa.
Ukoliko nije moguće osigurati rad koji nije u sukobu interesa, član tijela iz stavka 2. ovog članka će podnijeti ostavku na funkcije koje obnaša u GDCK Ivanić-Grad, Društvu Crvenog križa Zagrebačke županije i Hrvatskom Crvenom križu.
Do podnošenja ostavke i u prijelaznom razdoblju, član će učiniti najviše što može kako bi osigurao da njegova funkcija ne izazove sukob interesa. U slučaju sukoba interesa, član će se suzdržati od sudjelovanja u donošenju odluka i sukob interesa će riješiti isključivo u interesu GDCK Ivanić-Grad i Hrvatskog Crvenog križa.

Skupština GDCK Ivanić-Grad

Članak 22.

Skupština GDCK Ivanić-Grad (dalje u tekstu: Skupština) je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.
Skupština broji 21 zastupnika i to:
– 4 zastupnika općinskih društva Crvenog križa,
– 9 zastupnika iz mjesnih društava Crvenog križa.
– 2 zastupnika aktiva DDK,
– 4 zastupnika aktiva mladih,
– 2 zastupnika potpornih i počasnih članova.
Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Rokove za provođenje izbora za zastupnike u Skupštini utvrđuje Skupština prije početka izbora za novo mandatno razdoblje, a u skladu s kalendarom izbora koji utvrđuje Hrvatski Crveni križ.

Članak 23.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik GDCK Ivanić-Grad
Sjednice Skupštine se sazivaju kao redovne i izvanredne.
Redovna sjednica se održava najmanje jedanput godišnje.
Izvanredna sjednica se saziva po potrebi.
Izvanredno sazivanje sjednice Skupštine može pokrenuti predsjednik, Odbor društva, jedna trećina zastupnika u Skupštini odnosno Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.
Izborna konstituirajuća sjednica Skupštine se održava svake četiri godine, a saziva ju osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registar udruga.
U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar Udruga ili jedna trećina članova Skupštine, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima GDCK Ivanić-Grad
Izbornu konstituirajuću sjednicu Skupštine u slučaju prijevremenog prestanka mandata članovima Skupštine saziva ravnatelj.
Skupština može odlučivati kad je na sjednici prisutna natpolovična većina zastupnika Skupštine, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova prisutnih zastupnika.
U izvanrednim situacijama, u slučaju da nije prisutno dovoljno zastupnika, Skupština će se sastati ponovno unutar 48 sati, i u tom slučaju odluke se donose ako je prisutna jedna trećina zastupnika i to većinom glasova onih koji su prisutni i glasuju.
Skupština donosi Statut natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika.
U slučajevima propisanim ovim Statutom za pojedine odluke utvrđuje se kvalificirana većina.
Način rada Skupštine ustanovljuje se Poslovnikom.

Članak 24.

Skupština u okviru svoga djelokruga rada:
– donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
– donosi programsku orijentaciju i razvojne programe za mandatno razdoblje,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
– usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće,
– razmatra i usvaja izvješća o radu i poslovanju za mandatno razdoblje,
– donosi odluku o rokovima za provođenje izbora za zastupnike,
– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike, članove Odbora i Nadzornog odbora, te bira i opoziva likvidatora,
– donosi odluku o broju članova Skupštine budućeg mandata sukladno članku 22. ovoga Statuta.
– donosi za tekući mandat odluku o broju članova Odbora i Nadzornog odbora,
– bira zastupnike u Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa, u Skupštinu Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i u druga tijela,
– Donosi Odluku o promjeni sjedišta GDCK Ivanić-Grad,
– donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, djelovanja i radnim tijelima,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine društva,
– donosi pravilnik o priznanjima GDCK Ivanić-Grad, osniva Komisiju za priznanja i imenuje njezine članove,
– donosi odluku o načinu rada GDCK Ivanić-Grad u oružanom sukobu i drugim izvanrednim situacijama,
– donosi odluke o fondovima i prati njihovu učinkovitost i namjensko korištenje sredstava fondova,
– donosi odluku o osnivanju Stručne službe GDCK Ivanić-Grad,
– donosi poslovnik o radu Skupštine i druge dokumente,
– odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom društva nije utvrđena nadležnost drugih tijela društva.

Predsjednik GDCK Ivanić-Grad
Članak 25.

Predsjednik GDCK Ivanić-Grad (dalje u tekstu: predsjednik) je predsjednik Skupštine i Odbora GDCK Ivanić-Grad, a svoju funkciju obavlja se na volonterskoj osnovi.
Predsjednik se bira iz redova zastupnika Skupštine na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše tri uzastopna puta. Predsjednik se bira natpolovičnom većinom glasova prisutnih zastupnika Skupštine.
Predsjednik predstavlja i zastupa društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor.
GDCK Ivanić-Grad može imati dva potpredsjednika. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika na duže vrijeme, sa svim ovlastima zamjenjuju ga potpredsjednici redoslijedom kojeg odredi Skupština društva.
Za izvršenje određenih poslova predsjednik može ovlastiti jednog od potpredsjednika.
Odredbe o izboru i trajanju mandata predsjednika primjenjuju se i na funkciju potpredsjednika.

Odbor GDCK Ivanić-Grad

Članak 26.

Odbor GDCK Ivanić-Grad (dalje u tekstu: Odbor) je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine.
Odbor ima 7 članova. Članove Odbora bira Skupština na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše tri uzastopna puta.

Članak 27.

Odbor saziva predsjednik GDCK Ivanić-Grad prema potrebi ili na zahtjev jedne trećine članova Odbora.
Odbor odlučuje ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina članova, a odluke i zaključke donosi većinom glasova prisutnih članova Odbora.
U slučaju hitnosti, o čemu procjenjuje predsjednik Odbora, predsjednik može sazvati i održati telefonsku sjednicu Odbora.
Telefonska sjednica Odbora održava se na način da se kontaktiraju svi članovi Odbora putem telefona ili e maila, upoznaju s dnevnim redom i očituju o istome, kao i o predloženim zaključcima i odlukama.
O održanoj telefonskoj sjednici sastavlja se zapisnik, o kojem se očituje i prihvaća ga Odbor na prvoj slijedećoj redovno sazvanoj sjednici Odbora.
Za svoj rad Odbor je odgovoran Skupštini.

Članak 28.

Odbor kao izvršno tijelo Skupštine:
– brine o provođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine,
– nadzire korištenje i raspolaganje sredstvima u skladu s financijskim planom, Donosi odluku o otvaranju i zatvaranju žiro računa i drugih računa za redovno poslovanje.
– donosi odluku o o načinu obavljanja računovodstveno- financijskih poslova,
– razmatra i ocjenjuje plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i upućuje Skupštini na usvajanje,
– upućuje Skupštini na usvajanje godišnje financijsko izvješće,
– po provedenom javnom natječaju imenuje ravnatelja na mandatno razdoblje i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa,
– brine o provođenju odluke o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa,
– brine o provođenju odluke o visini članarine i rasporedu članarine,
– donosi odluku o osnivanju pravnih subjekata za obavljanje gospodarske djelatnosti, domova, odmarališta, prenoćišta i druge tome odgovarajuće odluke; i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa ,
– donosi odluku o uvjetima korištenja fondova, praćenju i nadzoru namjenskog trošenja,
– osniva stalna i povremena radna tijela,
– imenuje počasne članove GDCK Ivanić-Grad i predlaže Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa imenovanje počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa, te odlučuje o isključenju članova GDCK Ivanić-Grad,
– provodi postupak razrješenja ravnatelja i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa,
– odlučuje o nabavi osnovnih sredstava,
– utvrđuje kriterije za osnivanje ustrojstvenih oblika GDCK Ivanić-Grad i donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,
– razmatra aktualna pitanja iz rada pojedinih ustrojstvenih oblika GDCK Ivanić-Grad u cjelini, zauzima stavove te donosi preporuke, zaključke, smjernice i upute za rad, donosi pravila rada za pojedine djelatnosti i druge normativne akte,
– ocjenjuje stanje i djelatnosti u pojedinim ustrojstvenim oblicima i po potrebi saziva njihova tijela za rješavanje konkretnih pitanja iz djelatnosti GDCK Ivanić-Grad,
– utvrđuje prijedloge za priznanja Hrvatskog Crvenog križa,
– bira predstavnike GDCK Ivanić-Grad za druge srodne organizacije i njihova tijela,
– donosi normativne akte o sistematizaciji, radnim odnosima i plaćama zaposlenih u Stručnoj službi GDCK Ivanić-Grad
– izvješćuje i odgovara za svoj rad Skupštini,
– rješava i druga pitanja organizacije i rada te donosi pravilnike i druge akte.

Nadzorni odbor GDCK Ivanić-Grad

Članak 29.

Nadzorni odbor GDCK Ivanić-Grad je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva, u okviru financijskog plana te vodi brigu o izvorima prihoda
Nadzorni odbor ima pravo i ovlasti nadzora nad namjenskim trošenjem sredstava i raspodjele humanitarne pomoći
Nadzorni odbor bira Skupština na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora, najviše tri uzastopna puta, vodeći računa da u njegovom sastavu budu i financijski stručnjaci.
Nadzorni odbor broji 3 članova.
Nadzorni odbor između svojih članova bira predsjednika te može donijeti poslovnik o svom radu. Sjednicu Nadzornog odbora saziva po potrebi predsjednik Nadzornog odbora, a odluke se donose većinom glasova.
O svom radu izvješćuje Odbor i Skupštinu.

Članak 30.

Skupština i Odbor mogu za obavljanje određenih poslova i zadaća osnivati stalna, povremena, savjetodavna i stručna radna tijela (savjete, komisije, sekcije, klubove i drugo).
Stalna tijela Skupštine osnivaju se za područja:
– zdravstveno – socijalnih djelatnosti i pomoći (prva pomoć, dobrovoljno davanje krvi, dobrosusjedska pomoć, humanitarna pomoć, promocija zdravih načina življenja i prevencija ovisnosti i drugo);
– promicanja znanja o Ženevskim konvencijama, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima te Službi traženja;
– rada s mladima;
– pripreme i djelovanja u kriznim situacijama, drugim masovnim nesrećama i oružanim sukobima;
– razvoja društva u cjelini (organizacijski ustroj, članstvo, razvojni programi i drugo);
– međuopćinske, međugradske, međužupanijske, odnosno međunarodne suradnje.

Odlukom Skupštine odnosno Odbora o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela određuje se njihov sastav, djelokrug, način rada i obveze.

Ravnatelj GDCK Ivanić-Grad
Članak 31.

Ravnatelj GDCK Ivanić-Grad (dalje u tekstu: ravnatelj) predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe odnosno zaposlenicima pojedincima, odgovoran je za provedbu zadataka koji su povjereni stručnim službama te je ovlašteni predstavnik društva u odnosu na treće strane i pred sudom i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa. Ravnatelj priprema proračun i financijska izvješća, priprema plan rada i financijski plan, odgovoran je za podnošenje Skupštini godišnjeg financijskog izvješća, izvještava tijela društva o radu društva. Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga te druge potrebne dokumente.
Ravnatelj obnaša funkciju profesionalno na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.
Postupak imenovanja ravnatelja provodi Odbor po provedenom javnom natječaju.
Odbor provodi i postupak razrješenja ravnatelja, koje može biti i prije isteka mandata.
Za imenovanje i razrješenje ravnatelja potrebna je prethodna suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa .
S ravnateljem se zasniva radni odnos ugovorom o radu.
Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa može, ako za to postoje opravdani razlozi, donijeti odluku o obnašanju funkcije ravnatelja kao vršitelja dužnosti, ali najduže na šest mjeseci ili na drugi način.
Ravnatelj društva ne može biti član izvršnog tijela društva iste razine već sudjeluje u savjetodavnom svojstvu bez prava glasa na sastancima tijela društva.
O postupcima imenovanja, ponovnog imenovanja, stegovnom postupku, postupku razrješenja ravnatelja društva Crvenog križa i drugim pitanjima donijet će se poseban pravilnik koji donosi Skupština Hrvatskog Crvenog križa.
GDCK Ivanić-Grad može ima zamjenika ravnatelja.
Zamjenika ravnatelja imenuje Odbor Odlukom, na prijedlog ravnatelja.
Zamjenik ravnatelja imenuje se na vrijeme odsustva ravnatelja duže od 30 dana i svoju funkciju obavlja volonterski.
Zamjenik ravnatelja je osoba koja zamjenjuje ravnatelja sa svim ovlastima u slučaju njegove odsutnosti i
spriječenosti.

Članak 32.

Za obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova u ustrojstvenim oblicima GDCK Ivanić-Grad s pravnom osobnošću i njihovih tijela, mogu se osnovati stručne službe, zasnivati radni odnos ugovorom o radu sa zaposlenicima pojedincima ili osigurati obavljanje poslova na drugi način.
Radom stručne službe, odnosno zaposlenicima pojedincima, rukovodi ravnatelj.
Zaposlenici u GDCK Ivanić-Grad ne mogu biti članovi izvršnih tijela društva.

Imovina i financiranje
Članak 33.

Prihodi i rashodi GDCK Ivanić-Grad ustanovljuju se financijskim planom.
Financijski plan svake godine donosi Skupština temeljem godišnjeg programa rada prije početka godine u kojoj će se financijski plan primjenjivati.
Skupština donosi i izmjene i dopune financijskog plana.
Izuzetno, ako se ne donese financijski plan prije početka godine, može se izvršiti privremeno financiranje temeljem financijskog plana iz prethodne godine, ali najdulje za prva tri mjeseca naredne godine.
Po završetku godine donosi se godišnji obračun kojim se ustanovljuju rezultati financijskog poslovanja.
Odbor je dužan osigurati vođenje knjigovodstva, reviziju i evidencije o financijskom poslovanju GDCK Ivanić-Grad i njegovih tijela u skladu sa zakonom. Reviziju financijskog poslovanja GDCK Ivanić-Grad obavlja vanjski neovisni revizor u rokovima i na način propisan zakonom.

Članak 34.

Za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje djelatnosti, GDCK Ivanić-Grad stječe imovinu temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, Zakona o udrugama i drugih propisa.
GDCK Ivanić-Grad financijsko poslovanje obavlja putem žiro računa i ostalih računa propisanih zakonom.
GDCK Ivanić-Grad može obavljati gospodarske djelatnosti kojima ostvaruje prihod putem posebno osnovanih trgovačkih društava, a sukladno odredbama posebnih propisa.
Djelatnosti iz stavka 3. ovog članka ne mogu biti u suprotnosti s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta.
Prihodi iz stavka 3. ovog članka koristit će se isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih ovim Statutom, za financiranje rada i programa GDCK Ivanić-Grad.

Članak 35.

GDCK Ivanić-Grad može imati u vlasništvu nekretnine i pokretnine.
Imovinu GDCK Ivanić-Grad čine i novčana sredstva koja GDCK Ivanić-Grad stječe na osnovu Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.
GDCK Ivanić-Grad neće primati donacije koje proizlaze od prihoda stečenih aktivnostima koje su u suprotnosti s temeljnim načelima ili ciljevima Međunarodnog pokreta.
Način uporabe financijskih sredstava, raspolaganja imovinom i druga pitanja vezana uz financijsko-materijalno poslovanje uređuju se u skladu sa zakonom i drugim propisima i temeljem odluka Skupštine i Odbora GDCK Ivanić-Grad.
Odluku o otuđivanju nepokretne imovine GDCK Ivanić-Grad donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

Postupak mirenja i arbitraža

Članak 36.

Za rješavanje sporova među društvima Crvenoga križa određuje se postupak mirenja.
Ukoliko postupak mirenja iz stavka 1. ovog članka ne bude uspješan, provest će se arbitražni postupak.
Odluku o formiranju arbitražnog tijela donosi Odbor te imenuje članove.
Arbitražno tijelo u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog tijela je konačna.

Prestanak rada
Članak 37.

GDCK Ivanić-Grad prestaje s radom kad nastupi neki od uvjeta ustanovljenih zakonom i kad odluku o prestanku rada Skupština donese na sjednici na kojoj je prisutno dvije trećine zastupnika i to većinom glasova onih koji su prisutni i glasuju.
Prestanak rada GDCK Ivanić-Grad, pitanje njegovih obaveza rješavat će se u skladu sa zakonom i drugim propisima, a imovina će pripasti osnivaču ili nacionalnom društvu CK.
Ostatak novčane vrijednosti isključivo će se dodjeljivati u svrhu namjena za opća dobra koja odgovaraju idejama i načelima Međunarodnog pokreta u skladu sa Ženevskim konvencijama i zaključcima Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca .
Arhivsko gradivo GDCK Ivanić-Grad zbog svoje važnosti i nedjeljivosti u cijelosti će pripasti nadležnom državnom arhivu, odnosno pravnom slijedniku navedene institucije, sukladno zakonima i drugim propisima o arhivskom gradivu i arhivima.

Postupak likvidacije i likvidator

Članak 38.

U slučaju provođenja postupka likvidacije primjenjivat će se odredbe Zakona o udrugama i ostalih važećih propisa.
U postupku likvidacije likvidator zastupa GDCK Ivanić-Grad te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. Likvidator obavlja i druge poslove predviđene Zakonom o udrugama.
Likvidator u GDCK Ivanić-Grad je predsjednik GDCK Ivanić-Grad.

O imenovanju i opozivu likvidatora odlučuje Skupština.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 39.

Statut GDCK Ivanić-Grad donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova svih zastupnika.
U slučaju da nije prisutno dovoljno zastupnika, Skupština će se sastati ponovno unutar sljedećih 48 sati, i u tom slučaju odluke se donose ako je prisutna jedna trećina zastupnika i to većinom glasova onih koji su prisutni i glasuju.
Nacrt Statuta priprema Odbor i upućuje na razmatranje ustrojstvenim oblicima te provodi javnu raspravu. Odbor na osnovu javne rasprave utvrđuje Prijedlog statuta i upućuje Skupštini na donošenje.
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku ustanovljenom za njegovo donošenje.

Članak 40.

Odredbe članaka ovog Statuta vezane za odredbu o najdužem uzastopnom trajanju mandata primjenjuju se na sve osobe kojima mandati započinju nakon stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 41.
Statut stupa na snagu danom donošenja.
Njegovim donošenjem prestaje vrijediti Statut GDCK Ivanić-Grad, broj:329/2011 od 21.12.2011.godine.

Predsjednik GDCK Ivanić-Grad

Matija Grdan

U Ivanić-Gradu, dana 28.09.2015. godine
Ur.broj:260/2015.

Kontaktirajte nas

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad
info@crvenikriz-ivanic.hr

Telefon

+385 1 2883 001

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad
Vulinčeva 30, 10310 Ivanić-Grad

Ravnateljica GDCK Ivanić-Grad
Ivana Bajt

Stručna služba
Stjepan Fabijanić

Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

© GDCK Ivanić-Grad 2021.